Hoppa till innehållet

13 jan 2022

Stark avslutning på fondåret

December och rekordåret 2021 avslutades med en stark börsuppgång efter att osäkerheten om omikronvarianten minskade något. I takt med att vi lämnar återhämtningen efter pandemiutbrottet under våren 2020 och att de enorma penning- och finanspolitiska stimulanserna trappas ner, förväntas en lugnare utveckling på börsen under 2022.

För Didner & Gerges fonder slutade året glatt, och fyra av fem fonder slog sina jämförelseindex i december. Året i fonderna var minst sagt händelserikt, med många nya idéer i portföljerna och en solid absolutavkastning - i Aktiefondens fall den starkaste sedan 2009. Didner & Gerges fondandelsägare kunde för helåret 2021 se sitt sparande växa med mellan 32,9 procent och 20,7 procent. 

Didner & Gerge Aktiefond

Aktiefonden utvecklades positivt i december och helåret 2021 resulterade i fondens bästa avkastning sedan 2009, men lägre än jämförelseindex SIXRX. Atlas Copco, H&M och Sandvik var fondens största positiva bidragsgivare under december, medan Dometic, SEB och Securitas var fondens största negativa bidragsgivare.

Atlas Copco-aktien avslutade året starkt. Koncernen är bra positionerad inom de skiften som sker inom industrin gällande automation, digitalisering och energieffektivitet. De har en ledande position inom vakuumpumpar mot halvledarindustrin där efterfrågan drivs på av ökad digitalisering. Genom förvärven av Isra Vision och Perceptron bygger affärsområdet Industriteknik en intressant position inom fabriksautomation och digitalisering. Kompressorteknik är ledande inom energieffektivitet, vilket blir allt viktigare då kompressorer kan stå för en relativt stor del av energiförbrukningen i produktionsanläggningar. Totalt sett har koncernen goda utsikter för tillväxt och genererar en stark avkastning på kapitalet.

Sandvik är ett större innehav sedan andra halvan av 2021 och gav en god avkastning under slutet av året. Sandvik står inför ett intressant 2022 där SMT ska särnoteras. Det resulterar i att Sandvikkoncernen kommer att ha högre tillväxt, högre marginaler och bättre avkastning på kapital. Sandvik har en god position inom produktivitetslösningar till gruvindustrin som har stärkts ytterligare under året genom att par relativt stora och intressanta förvärv. Sandvik har även breddat verkstygsaffären mot mjukvarulösningar, genom flera betydande förvärv. Viktiga kundsegment som bil­ och flygproduktion är på låga nivåer i ett historiskt perspektiv och bör kunna generera god tillväxt framöver.

Aktiefonden investerade i Vimian när bolaget börsnoterades i juni, men sålde ut innehavet efter att aktien steg kraftigt efter noteringen. I slutet av året handlade aktien svagt och under noteringsnivån, vilket förvaltarna bedömde var en attraktiv nivå att gå in i aktien igen. Vimian som är en ledande aktör inom djurhälsa har goda förutsättningar för bra vinsttillväxt under flera år framöver drivet av både organisk och förvärvad tillväxt.

Aktiefonden genererade 6,5 procents avkastning i december och 32,9 procent för helåret 2021. Fondens jämförelseindex steg under dessa perioder 5,2 procent och 39,3 procent.

LÄS MER I FONDRAPPORTEN FÖR AKTIEFONDEN

Live webbinarier med förvaltarna - anmäl dig här

Småbolag

I december gynnades Småbolagsfonden av kursutvecklingen i Trelleborg, Karnov, Hexpol, Electrolux och Rejlers.

Trelleborg annonserade nya finansiella mål vid sin kapitalmarknadsdag. Bolaget har som målsättning att växa 5-­8 procent och höjde sitt marginalmål till över 16 procent för gruppen. De relativt stora portföljförändringarna som koncernen genomgått under de senaste åren börjar ge avtryck. Ledningen kommunicerar ett större fokus på organisk tillväxt, kapitalallokering och avkastning på kapital. Balansräkningen framstår som stark och styrelsen har meddelat att man avser inleda ett aktieåterköpsprogram om cirka 2­-3 miljarder kronor per år. Trelleborg bekräftade i slutet av månanden rykten i media att externa parter visat intresse att förvärva affärsområdet Wheel Systems men att diskussioner var i ett tidigt skede.

Karnov annonserade en stor transaktion där bolaget förvärvar verksamheter inom juridisk information från Thomson Reuters i Spanien samt Wolters Kluwer i Spanien och Frankrike för en köpeskilling om ca 160MEUR. Förvärvsmultipeln på cirka 10x EV/ EBITDA exklusive synergier på 10 MEUR framstår som attraktivt för dessa tillgångar, som bland annat inkluderar varumärken som har 126 år på nacken (franska Lamy är grundat 1895). Samtidigt har bolaget skapat en plattform för vidare expansion i Europa. Småbolagsfonden deltog i den riktade nyemissionen som gjordes med syftet att delfinansiera förvärven.

Största köp i december gjordes i Elekta, Embracer och Schouw. Fonden har minskat innehaven i bland annat i Bufab, Lifco, Vitec och avyttrat innehavet i Cloetta.

Småbolagsfonden steg 4,1 procent i december och 29,5 procent under helåret 2021. Fondens jämförelseindex steg under dessa perioder 3,1 procent och 37,1 procent.

LÄS MER I FONDRAPPORTEN FÖR SMÅBOLAG

Global

År 2021 var både utmanade och på många sätt framgångsrikt för vår Svanenmärkta Globalfond. Relativavkastningen jämfört med globalindex var svag, men samtidigt ökade Globalfonden i värde med 21 procent, vilket helt drevs av underliggande stark vinstutveckling i bolagsinnehaven. Som grupp ökade dessa vinsten med 63 procent, något bättre än vinstökningen för världsindex på 57 procent.

På  bolagsnivå  har  fonden  under  2021  framförallt  gynnats  av  en  positiv  kursutveckling  i  Fairfax Financial, WSP Global, Centene, Brookfield Asset Management samt Novo Nordisk. Negativa bidrag kom från i turordning Nexon, Activision Blizzard, B3, Brookfield Renewable och Ping An Healthcare & Technology. I samtliga  fall utom för Activision Blizzard speglade  kursutvecklingen  förra  året  mer  en  rekylering  från  tidigare  bra  utveckling,  och  vi  ser  fortsatt  positivt på bolagens utveckling över tid. 

Tittar vi på december månads utveckling bidrog Centene, Fairfax Financial och Icon Plc mest positivt, medan Salesforce, Ameresco och Vestas Wind Systems drog ned avkastningen.

Som  helhet  har  klustren  Hälsovård & medicinteknik samt  Kapitalallokerare varit  främsta  bidragsgivare  medan  klustret Digitala produkter & tjänster samt  bolag  inom  underklustet  New ventures varit sämsta bidragsgivare.

Under  året  tog förvaltarna Aalberts (byggnadsteknik),  Ameresco (förnyelsebar  energi),  Autodesk (CAD­mjukvara),  Icon Plc (läkemedelsforskning),  Novo Nordisk (läkemedel),  Oatly (livsmedel),  PingAn H&T,  Qiagen (diagnostik),  Recordati (läkemedel)  samt  Stantec (miljökonsult) i portföljen.

Globalfonden genererade en avkastning på 2,8 procent i december och 20,7 procent för helåret 2021. Fondens jämförelseindex steg under dessa perioder 3,8 procent och 31,3 procent.

LÄS MER I FONDRAPPORTEN FÖR GLOBAL

Se DI tv där Globalfondens förvaltare Henrik Andersson berättar om hållbara affärsmodeller och vilka bolag som gör skillnad på riktigt

Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till Small and Microcaps utveckling under december var Paradox, Polygiene och CIE Automotive.

Den svenska spelutvecklaren Paradox Interactive har flera storsäljare under bältet. Bolaget har en mycket lojal kundbas med över fem miljoner aktiva spelare i månaden och över 20 miljoner registrerade spelarkonton. För fem år sedan var motsvarande siffror cirka 1,5 miljoner månatliga spelare respektive knappt fem miljoner konton, vilket motsvarar en årlig tillväxt i spelarbasen på i runda slängar 30 procent per år. Pardox spelportfölj inkluderar framgångsrika titlar som Cities Skylines, Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron och Stellaris. Bolagets spel kännetecknas av en hög detaljrikedom i de val spelaren kan göra och av att de kan spelas om flera gånger. De fem tidigare nämnda spelen tillhör normalt bland de 100 mest spelade titlarna på Steam, trots att det är 5­8 år sedan vissa av spelen först släpptes.

Polygiene är ett svenskt bolag som utvecklar luktkontroll och antibakteriella lösningar för textilier. Bolaget startades som en avknoppning från svenska kemibolaget Perstorp. I och med förvärvet av engelska Addmaster i slutet av 2020 så har koncernen breddat sitt erbjudande till produkter för även hårda och mjuka ytor. Polygienes Stays Fresh­teknologier säkerställer att produkter håller sig fräscha längre, så att de inte behöver tvättas så ofta, vilket i sin tur förlänger livslängden på ett plagg. Koncernen har fler än 200 partners världen över inom olika segment, såsom sport och fritid, livsstil, inredning, skor och arbetskläder.

CIE Automotive är en spansk komponentleverantör, eller tier 2-­leverantör, till den globala bilindustrin. CIE:s segment av bilmarknaden har historiskt betraktas som volatilt och olönsamt. CIE har dock vänt upp och ner på denna bild. Under perioden 2001-­2020 ökade koncernens intäkter med i genomsnitt 15 procent per år samtidigt som avkastningen på eget kapital stigit från låga nivåer till en bra bit över 20 procent. Delar av tillväxten är förvärvad, men CIE har även konsekvent växt snabbare organiskt än branschsnittet. CIEs styrka består av att koncernen kan fungera som en global samlad leverantör av alla befintliga tekniska lösningar. Konkurrenterna är ofta mycket små lokala bolag med begränsat utbud.

Small and Microcap genererade 4,9 procents avkastning i december och 21,6 procent för helåret 2021. Fondens jämförelseindex steg under dessa perioder 5,2 procent och 26,9 procent.

LÄS MER I FONDRAPPORTEN FÖR SMALL AND MICROCAP

US Small and Microcap

US Small and Microcap hade en positiv utveckling under december månad. Till fondens bästa bidragsgivare under månaden hörde Inter Parfums, Evertec och Kinsale.

Inter Parfums producerar och tillverkar dofter främst under licenskontrakt med globala lyxvarumärken. Bolaget grundades 1982 av Philippe Benacin och Jean Madar som fortfarande är storägare samt verksamma i bolaget. Bolaget har historiskt vuxit snabbare än marknaden, som på lång sikt gynnas av en växande medelklass, främst i Asien samt en stark efterfrågan av lyxmärken. Bolaget har under året fått flera nya varumärkeskontrakt.

Evertec är en ledande transaktions-­ och processhanterare för betalningar i Puerto Rico och Latinamerika. Bolagets tillväxt gynnas av en strukturell digitalisering av betalningar på en marknad som inte är lika utvecklad som den i exempelvis USA. Evertec har en skalbar motståndskraftig affärsmodell med hög andel återkommande intäkter och starka kassaflöden. Bolaget är välskött, har en stark balansräkning och en ledning med lång branscherfarenhet.

Specialförsäkringsbolaget Kinsale erbjuder sak- och olycksfallsförsäkring främst till mindre kunder. Bolagets konkurrensfördel består av att använda en egenutvecklad teknik för att förbättra alla delar av kedjan inom kommersiella försäkringar, vilket har resulterat i både högre servicenivåer och lägre kostnader än branschsnittet. Kinsale är ett välskött bolag som leds av sin grundare Michael Kehoe.

US Small and Microcap genererade 4,0 procents avkastning i december och 30,1 procent för helåret 2021. Jämförelseindex steg under samma perioder 3,1 procent och 31,6 procent.

 LÄS MER I FONDRAPPORTEN FÖR US SMALL AND MICROCAP    

Live webbinarier med förvaltarna - anmäl dig här