Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Översikt

Didner & Gerge Aktiefond är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i stora och medelstora företag i Sverige.

Minst 90 procent av fondens medel ska investeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar ska minst 80 procent ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som handlas på reglerad marknad i Sverige.

Ta alltid del av faktablad och informationsbroschyr innan du investerar i någon av våra fonder.

2021/03/08 1 v 1 mån 3 mån i år 1 år 3 år 5 år 10 år Sedan start
3822,55 SEK 0,76% 3,77% 10,79% 10,23% 46,90% 35,20% 77,87% 217,46% 5151,81%
Kurs 2021/03/08 3822,55 SEK
1 v 0,76%
1 mån 3,77%
3 mån 10,79%
i år 10,23%
1 år 46,90%
3 år 35,20%
5 år 77,87%
10 år 217,46%
Sedan start 5151,81%

Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, likviditetsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk. Fondens risknivå är hög risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens informationsbroschyr samt faktablad.


I procent inklusive utdelning (SEK)


Kurshistorik

Hållbarhet

Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen

Förvaltarna tar hänsyn till hållbarhetsanalys inom miljö, socialt ansvarstagande och ägarstyrningsfrågor (ESG).

Fonden väljer bort

Följande kriterier gäller för samtliga av våra fonder:

Kontroversiella vapen

Vi investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer eller överenskommelser. Kontroversiella vapen innefattar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Med involvering i denna sektor avses antingen produktion (tillverkning), distribution (försäljning), utveckling, användning, underhåll, import eller export, lagring eller transport av nyckelkomponenter som är specifikt utformade för kontroversiella vapen.

Fossila bränslen

Innefattar olja, oljesand, gas och kol. Innefattar även hydraulisk brytning av skifferolja. För respektive aktivitet där omsättningen är hänförlig till antingen produktion eller distribution har vi följande begränsningar i våra investeringar:
Produktion/Exploration 5 %
Distribution: 20 %

Vad gäller arktisk oljeborrning och kolbrytning tillämpar vi nolltolerans avseende både produktion och exploration (0 %).

Kärnkraft

Med involvering i denna sektor avses produktion i hänseende av bearbetning och berikning, bränsleproduktion och drift av kraftreaktorer.
Produktion: 5 %

Uran

Med involvering i denna sektor avses produktion i hänseende av uranbrytning och uranexploration.
Produktion: 5 %

Kommersiell spelverksamhet (gambling)

Avser spel- och vadslagningsverksamhet.
Produktion: 5 %
Distribution: 5 %

Pornografi

Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar pornografiskt material, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av pornografiskt material.
Produktion: 0 %
Distribution: 5 %

Tobak

Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar tobak, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av tobak. Avser ej relaterade produkter och tjänster, exempelvis
pappers- och kartongtillverkning.
Produktion: 0 %
Distribution: 5 %

Cannabis

Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar cannabis för icke-medicinska ändamål, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av denna typ av cannabis.
Produktion: 0 %
Distribution: 5 %

Fondspecifika kriterier Didner & Gerge Aktiefond:

Alkohol

Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion eller distribution av alkohol. Avser ej relaterade produkter och tjänster, exempelvis förpackningar och glasflaskor.
Produktion: 5 %
Distribution: 5 %

Vapen och/eller krigsmateriel

Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion (tillverkning) eller distribution (försäljning) av vapen innefattande stridsmaterial, eller annan militär utrustning.
Produktion: 5 %
Distribution: 5 %

Fondbolaget påverkar

Vårt ägararbete innefattar fondbolagets principer för arbete med miljö, socialt ansvarstagande och ägarstyrningsfrågor (ESG). Fondbolaget påverkar genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete, vilket innefattar deltagande i valberedningar samt deltagande och röstning på bolagsstämmor. Genom bolagsdialoger får vi bättre förståelse för hur bolagen sköts samt får möjlighet att diskutera med bolagen kring hållbarhetsfrågor. Även om det ibland kan ta tid innan en förändring kommer till stånd, anser vi att ägardialoger som utgångspunkt är ett mer framgångsrikt sätt att påverka utvecklingen i bolagen än en avyttring av innehavet.

Dialoger kan antingen vara proaktiva eller reaktiva. De kan antingen ske direkt mellan fondbolaget och ägarbolagen alternativt indirekt via tredje part i form av samarbete mellan fondbolaget och annan investerare som utövar dialogen.

Koldioxidavtryck

Vi som fondbolag har ett relativt lågt direkt klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp, men genom att beakta dessa i våra investeringsbeslut kan vår indirekta påverkan på klimatet bli desto större. Genom exempelvis exkludering av fossila bränslen undviker vi per automatik att investera i de bolag som producerar fossila bränslen- och som allmänt också anses ha stor direkt negativ klimatpåverkan.

Vi identifierar och mäter koldioxidavtrycket för fonderna årligen. Beräkningarna utförs av en extern och oberoende part (ISS ESG) i samarbete med fondernas respektive förvaltare, och i enlighet med Fondbolagens förenings ”Vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck”. Det mått som Fondbolagens förening rekommenderar sina medlemsbolag att använda är ett mått som visar fondens koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. För att kunna bedöma fondens redovisade tal redovisar vi även siffran för ett jämförbart index eller indexfond.

Se också: Hållbarhet i Didner & Gerges fonder


Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Fondförvaltare

Simon Peterson

Civilingenjör, Industriell Ekonomi

Civilingenjör, Industriell ekonomi, Linköpings Universitet

Carl Bertilsson

Civilingenjör, Industriell Ekonomi

Lunds Tekniska Högskola


Portföljöversikt

Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Fonden är en aktiefond vars medel till minst 90 % investeras i aktier och aktierelaterade fondpapper. Av dessa investeringar skall minst 80 % ske i aktier och aktierelaterade fondpapper i Sverige. Fonden är en aktivt förvaltad fond och får placera i aktier, aktierelaterade fondpapper och depåbevis. Dessutom får fonden placera i penningmarknadsinstrument, ränterelaterade fondpapper, derivat, fondandelar, onoterade fondpapper och på konto i kreditinstitut. Fonden kan enbart använda derivat i begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.
Läs mer om fondens placeringsinriktning i infromationsbroschyren.

Geografisk fördelning 2021-01-31
Västeuropa exkl Sverige
7.3%
Sverige
91.3%
Totalt är 98.8% av portföljens innehav analyserat.

Branschfördelning 2021-01-31
Råvaror
2,3%
Konsument, cyklisk
8,1%
Finans
8,2%
Fastigheter
2,5%
Konsument, stabil
4,0%
Sjukvård
9,2%
Kommunikation
3,4%
Industri
45,7%
Teknik
16,6%

10 största innehaven 2021-01-31
Bransch Land Namn
Volvo AB B 6,9%
Atlas Copco AB B 6,5%
Hexagon AB Class B 5,5%
Hennes & Mauritz AB Class B 5,0%
Epiroc AB Share B 4,7%
Indutrade AB 4,6%
SKF AB B 4,3%
AAK AB 3,7%
Dometic Group AB 3,6%
Skandinaviska Enskilda Banken AB A 3,5%

Fakta om fonden
Förvaltas av Carl Bertilsson, Simon Peterson
Registreringsland Sverige
Fondkategori Sverige
Utdelning per andel -
Fondförmögenhet 37 352 MSEK (2021-01-31)
Fondens startdatum 1994-10-21
UCITS Ja
Kursvaluta SEK
Basvaluta SEK
ISIN SE0000428336

Fakta om fondbolaget
Fondbolag Didner & Gerge Fonder AB
Tillstånd för verksamheten 1994-10-20
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken
Fondbolagets säte Uppsala
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Peter Nilsson, PwC
Klagomålsansvarig Henrik Didner
Tillgängling för försäljning Sverige

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Handel & avgifter

Köpa och sälja andelar

Köpa och sälja andelar

Oavsett om du vill köpa, sälja eller byta andelar i våra fonder är det enkelt för dig som kund. Du kan lätt komma i kontakt med oss och vi genomför dina affärer så snabbt som möjligt. Nedan finner du de aktuella avgifterna för fonden.

Handel
Minsta startbelopp 0 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Kursnotering och handel Dagligen
Bryttid för handel 16:00

Fakta om fonden
Köpavgift 0,00%
Säljavgift 0,00%
Bytesavgift 0,00%
Förvaltningsavgift 1.22%
Årlig avgift (TER) - Totala kostnader exkl. transaktionskostnad %
Omsättningshastighet 0,27 ggr

Denna information baserar sig på uppgifter från Morningstar

Faktablad

Nedan finner du fondens faktablad, även kallat för KIID dokument. I fondens informationsbroschyr finns även fondbestämmelserna. Det är viktigt att innan du överväger att köpa andelar i någon av våra fonder, läser både fondens faktablad och fondbestämmelserna.