Hoppa till innehållet

15 feb 2022

Turbulent inledning på året

De positiva tongångarna från årsskiftet förbyttes i januari mot röda siffror och en kraftig nedgång på de globala aktiemarknaderna.

Oron för snabba räntehöjningar till följd av de höga inflationstalen, främst i USA, skakade om aktiemarknaderna. Rysslands aggression vid Ukrainas gräns och indikationer om en förestående invasion spädde ytterligare på osäkerheten. Flera av Didner & Gerges portföljbolag påverkades av turbulensen och fonderna backade under månaden. Både Aktiefonden och Småbolagsfonden slog likväl sina jämförelseindex som drogs ner än mer under börsoron.  

Didner & Gerge Aktiefond

Flera av Aktiefondens innehav lämnade sina rapporter för fjärde kvartalet i slutet av januari. Ericsson, H&M och AstraZeneca var fondens största positiva bidragsgivare under månaden, medan Atlas Copco, Hexagon och Epiroc drog ner. Inflationen påverkade inte bara räntorna utan även resultaten i många av bolagen som rapporterade under januari. Högre priser för råmaterial, transport och elektroniska komponenter i kombination med störningar från den kraftiga ökningen av covid 19-fall gjorde den senaste perioden svårnavigerad. H&M klarade detta bra och visade att de senaste årens förbättringsarbete fortsätter ge resultat. Bolaget har ett konkurrenskraftigt erbjudande i kombination med god kostnadskontroll, och lyckades höja sina marginaler betydligt från föregående år. H&M:s försäljningen har i början av året vänt upp till nivåer högre än de som rådde före pandemin. Detta skapar goda förutsättningar för att fortsätta visa på en förbättrad intjäningsförmåga. Även Ericsson levererade en stark rapport. Efterfrågan på nätverksutrustning för 5G är hög, särskilt i den viktiga amerikanska marknaden, och bolaget har ett mycket starkt erbjudande i denna teknikgeneration. Även bolagets tjänsteinriktade division Digital Services tar klara steg i rätt riktning efter många års skrala resultat. Den närmaste framtiden ser fortsatt ljus ut, vilket bör vägas mot att det långsiktigt finns frågor kring i vilken utsträckning man lyckas försvara sin starka marknadsposition när teknikutvecklingen går mot öppna gränssnitt och standardisering, vilket möjliggör för fler leverantörer att stå för nätverksutbyggnaden. Atlas Copco rapporterade en stark efterfrågan. Divisionen Vakuumteknik som är verksamma inom utrustning för tillverkning av halvledare fortsätter att växa i hög takt, och har i och med de senaste kvartalen i princip dubblat sin orderingång på strax över två år. Bolaget påverkades dock, likt flera andra sektorkollegor, av svårigheter att producera i tillräckligt hög takt. Kostnadsinflation hade också en tydlig påverkan på resultaten, och det förefaller svårt för industriföretagen att fullt ut kapitalisera på den starka efterfrågan givet de externa utmaningarna, något som höll tillbaka flera av aktierna i sektorn i samband med rapporterna. Didner & Gerge Aktiefond backade 7,5 procent i januari, men slog jämförelseindex som under samma period backade 9,9 procent.

Läs mer i Aktiefondens månadsrapport för januari

Se också: Fem hållpunkter för fondsparare vid börsoro 

Didner & Gerge Småbolag

Småbolagsfonden gynnades under månaden av kursutvecklingen i laxproducenten Lerøy, spelutvecklaren Rovio, bostadsutvecklaren Bonava, samt verkstadsbolagen Konecranes och Cargotec. I andra änden finner vi bland annat Bufab, Vitec och Nolato. Två nya bolag togs in i portföljen: ventilationsbolaget Lindab och aluminiumteknikföretaget Gränges. Lindab har på senare tid genomgått en omstrukturering, vilken medför en mer attraktiv och stabilare tillväxtprofil och marginalstruktur. Detta bekräftas av Lindabs nya finansiella mål där man höjer sitt tillväxtmål från 5-8% till över 10% årlig tillväxt. VD Ola Ringdahl har sedan han tillträdde 2018 verkligen levererat på lönsamhetsförbättringar och en tydligare renodling av koncernen med fokus på kärnområden. Samtidigt har Lindab även investerat i automation, produktutveckling och logistik. Stigande stålpriser har gynnat både rapporterad försäljning och marginaler i närtid. Vid något tillfälle kommer troligtvis detta reversera och får säkerligen en kortsiktig påverkan. Men Småbolags förvaltare tar en längre syn och tror att inte minst verksamhetsområdet Ventilation Systems står inför flera år av attraktiv tillväxt drivet av investeringar i mer energieffektiva, miljövänliga byggnader och bättre inomhusklimat. Balansräkningen är numera stark och tillåter även tillväxt via förvärv. Gränges har flera år av stora investeringar bakom sig, och Småbolagsfondens förvaltare ser en potential till förbättrad lönsamhet drivet av stigande volymer och därmed ett starkare kapacitetsutnyttjande. Långsiktigt kan Gränges gynnas av en strukturell tillväxt från en ökad elbilsexponering. Gränges tillverkar även folie och hölje till batterier och har nyligen kommunicerat sin första kommersiella order. Potential finns även inom HVAC där Gränges kan gynnas av en ökande efterfrågan på aluminiumprodukter som ersättning till kopparbaserade lösningar. Största köp under månaden har skett i Lindab, Gränges och Cint. Fonden har minskat i bland annat Kojamo, Heba och Trelleborg. Småbolagsfonden sjönk 10,2 procent i januari, men slog sitt jämförelseindex som sjönk 12,9 procent under månaden.

Läs mer i Småbolags månadsrapport för januari

Didner & Gerge Global

Av Globalfondens investeringskluster bidrog Digitala produkter & tjänster mest till avkastningen i januari. På bolagsnivå kom bäst totalavkastning i fallande ordning från B3, VMware, Fiserv, Markel samt Fairfax Financial. Sämst totalavkastning hänfördes till Ameresco, Icon Plc, Schneider Electric, Zebra Technologies och Recordati. Månadens största vinnare var B3 – Brasil Bolca Balcao, som driver den brasilianska börsen, med handel av aktier, valutor, räntebärande papper samt derivat. Globalförvaltarna lockas främst av den underliggande utvecklingen av kapitalmarknaden i Brasilien över tid, med fler noterade bolag (dagens ca 400 är ungefär som Stockholmsbörsen), större aktiesparande, mer betydande utländskt intresse samt fler handelsbara instrument. En unik aspekt med B3 är att huvuddelen av intäkterna kommer från clearing & settlement via det krav på central clearing som råder i Brasilien. Börser – liksom de flesta andra handelsplatser med rörligt pris – utvecklas ofta i riktning mot naturliga monopol genom nätverkseffekter. B3 har det senaste decenniet lagt grunden för en sådan utveckling i Brasilien genom växande marknadsandelar på allt fler instrument. Innovativa VMware har nära anknytning till Stanford University och är världsledande inom utveckling av mjukvara för virtualisering av servermiljöer. Det senare är en viktig del av de teknikinnovationer som möjliggjort digitalisering bland annat inom bank, hälsovård, detaljhandel, telekom, tillverkning och transport. Bolaget har också haft en nära anknytning till Dell Technologies, vilket förvaltarna bedömer har haft en negativ inverkan på prissättningen av aktien. Efter att tidigare huvudägaren Dell under slutet av 2021 delat ut sina aktier i VMware till sina aktieägare har den potentiella intressekonflikten mellan Dell och VMware försvunnit och tillika risken för inskränkning minoritetens påverkan i viktiga frågor. Detta har fått aktien att börja omvärderas av marknaden. Ett bolag som föll kraftig under marknadsturbulensen i januari var amerikanska Shoals Technologies, som tillhandahåller lösningar för elektrisk balansering av system (EBOS) för solenergiprojekt. EBOS inkluderar alla komponenter som behövs för att flytta den producerade elen från en panel till en växelriktare och slutligen till nätet. Dessa komponenter är kritiska och innebär stora och kostsamma konsekvenser vid fel. Den genomsnittliga kostnaden för de elektriska komponenterna i ett system är cirka 6% av ett totalt solenergiprojekt. Installationen är tidskrävande och kräver licensierade elektriker vilket gör det ganska dyrt (~30% av totalkostnaden). Genom att designa dessa komponenter som plug-and-play, förbättras tillförlitligheten och minskar kostnad för installation radikalt. I segmentet råder höga inträdesbarriärer vilket ger en hållbar konkurrensfördel för Shoals. Inkrementella tillväxtmöjligheter inkluderar internationell expansion, samt motsvarande lösningar för laddning av elbilar och batterilagring. Globalfonden backade 4,4 procent, medan jämförelseindex backade 2,0 procent under månaden.

Läs mer i Globals månadsrapport för januari

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till Small and Microcaps avkastning under månaden var Paradox, Bakkafrost och Sabaf. Den svenska spelutvecklaren Paradox Interactive har flera storsäljare under bältet. Bolaget har en mycket lojal kundbas med över fem miljoner aktiva spelare i månaden och över 20 miljoner registrerade spelarkonton. För fem år sedan var motsvarande siffror cirka 1,5 miljoner månatliga spelare respektive knappt fem miljoner konton, vilket motsvarar en årlig tillväxt i spelarbasen på i runda slängar 30% per år. Pardox spelportfölj inkluderar framgångsrika titlar som Cities Skylines, Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron och Stellaris. Bolagets spel kännetecknas av en hög detaljrikedom i de val spelaren kan göra och av att de kan spelas om flera gånger. De fem tidigare nämnda spelen tillhör normalt bland de 100 mest spelade titlarna på Steam, trots att det är 5-8 år sedan vissa spelen först släpptes. Bakkafrost är en färöisk laxodlare som, till skillnad mot många av bolagets konkurrenter, är verksam i alla delar av produktionsprocessen, från foder- och fiskoljetillverkning till slutprodukt. Bakkafrosts färöiska verksamhet är tydlig kostnadsledare i branschen, med ett högre rörelseresultat per slaktad fisk och kilo än branschgenomsnittet. Lax är bra mat utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Lax har en foderomvandlingsfaktor på 1.2, jämfört med 2.5 för många andra proteinkällor. Koldioxidavtrycket är dessutom väsentligt lägre för lax. I november 2020 utsåg Coller FAIRR Index Bakkafrost till en av världens tre mest hållbara proteinproducenter. Italienska Sabaf är världens ledande tillverkare av komponenter till gasspisar. Produktportföljen inkluderar bl.a. gasbrännare och säkerhetsventiler, där koncernen har 40% av den europeiska marknaden och en global marknadsandel på 10%. De tre senaste åren har Sabaf också breddat sitt produktutbud med förvärv av verksamheter inom gångjärn och elektroniska komponenter till vitvaror. Koncernen har också stärkt sin marknadsposition genom att löpande vinna ett antal viktiga flerårskontrakt med flera ledande europeiska och nordamerikanska vitvarutillverkare. Tre av de svagaste innehaven under perioden var MAG Interactive, Victoria och discoverIE. Under januari månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på motsvarande -7,6 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under denna period -5,1 procent.

Läs mer i Small and Microcaps månadsrapport för januari

Didner & Gerge US Small and Microcap

Några av US Small and Microcaps bästa bidragsgivare i januari var fintechbolaget Computer Services, sjukgymnastikbolaget U.S. Physical Therapy samt komponenttillverkaren UFP Technologies. Computer Services tillhandahåller systemlösningar för den finansiella sektorn. Bolaget gynnas av ett skifte till digitala banktjänster samt bankers outsourcing av dessa. Fokus och diversifiering ligger på hög servicefaktor vilket bland annat visar sig i bolagets höga andel återkommande intäkter. Långa kontrakt och regleringar skapar starka inträdesbarriärer för bolaget. Företaget har en stark bolagskultur och både anställda som ledning har arbetat länge inom bolaget. Efterfrågan på U. S. Physical Therapys tjänster gynnas främst av att USA har en åldrande befolkning och sjukgymnastik ses som ett bra alternativ till operationer och smärtstillande. Bolaget har dessutom ett snabbväxande segment relaterat till arbetsplatsskador som syftar till att förhindra skador samt påskynda återgång till arbete efter skada. U.S. Physical Therapy är ett välskött bolag med höga kassaflöden och en stark bolagskultur. UFP Technologies tillverkar förvaringslösningar och komponenter främst till medicintekniska produkter. Efterfrågan på bolagets produkter drivs av en åldrande befolkning och gynnas bland annat av en ökad användning av robotkirurgi. Allteftersom planerade operationer sätts igång igen ökar efterfrågan för bolagets produkter, något som bekräftats i bolagets senaste rapporter. Bland fondens sämre bidragsgivare under månaden kan nämnas isoleringsbolaget Installed Building Products och verkstadsbolaget Advanced Drainage Systems. Fonden hade en negativ utveckling under månaden.

Läs mer i US Small and Microcaps månadsrapport för januari

Få bättre avkastning över tid – starta ett månadssparande