Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Det blev ingen sommarstiltje för investerare i juli. Den globala ekonomin fortsatte att gå på högvarv, med stigande börser och generellt sett goda rapporter från bolagen. Stockholmsbörsen var inget undantag utan fortsatte upp under månaden. Didner & Gerges fonder genererade alla en god absolut avkastning, och såväl Globalfonden som Small and Microcap och US Small and Microcap överträffade eller presterade i nivå med sina jämförelseindex.

Didner & Gerge Aktiefond

Majoriteten av Aktiefondens innehav lämnade rapporter för det andra kvartalet i juli. Indutrade, Lifco och Hexagon var fondens största positiva bidragsgivare under månaden, medan H&M, Ericsson och Embracer bidrog mest negativt.

Indutrade och Lifco lämnade mycket starka rapporter för det andra kvartalet. Bolagen redovisade en god efterfrågan och fortsatt stigande lönsamhet. Båda bolagen har fortsatt att göra tilläggsförvärv under kvartalet. Bolagens decentraliserade styrning har gett mycket goda resultat under pandemin. Medan flera tillverkande bolag har påverkats negativt av utmaningar inom logistik, komponentbrist och stigande priser på insatsvaror, har både Lifco och Indutrade lyckats navigera väl i denna miljö. Detta har resulterat i att rörelseresultatet i Lifco och Indutrade var nästan 50 procent högre än motsvarande kvartal 2019. Som jämförelse var vinstnivån för ett tvärsnitt av andra större industriföretag relativt oförändrad sett över samma period. Båda bolagen har belönats med fortsatt betydande kursuppgångar och högre värderingar.

Ericsson tappade på sin rapport, då bolaget bekräftade marknadens farhågor om att man räknar med lägre marknadsandelar på 5G i Kina, som en följd av de restriktioner som införts mot Ericssons kinesiska konkurrent Huawei. På sikt bör förlusten av andelar i Kina vara klart hanterbar finansiellt för Ericsson, särskilt då det kan kompenseras av högre marknadsandelar i västvärlden i det fall polariseringen blir tydligare. Ericsson har fortsatt utvecklas väl operationellt under året och står inför en fortsatt positiv marknadstrend då utrullningen av 5G ser ut att fortsätta i hög takt.

Volvo annonserade ett partnerskap med de tyska lastbilstillverkarna Daimler och Traton om att man startar ett samriskbolag kring utbyggnaden av laddinfrastruktur för elektriska lastbilar i Europa. Bolaget annonserade tidigare under året även ett samarbete med Daimler om gemensam utveckling av bränslecellsteknologi för lastbilar. Skiftet till eldrift och på sikt även bränslecellsdrift kommer att prägla lastbilsbranschen de kommande åren och innebära ganska stora förändringar i hur affärsmodellen ser ut för en lastvagnstillverkare, men även stora möjligheter för de som hanterar övergången bäst. Vi bedömer att Volvo ligger långt fram i omställningen och har goda möjligheter att på sikt bli en långsiktig vinnare på övergången.

Aktiefond steg med 4,6 procent i juli, medan jämförelseindex steg med 7,5 procent under samma period.

Läs mer i månadsrapporten

Didner & Gerge Global

Juli månad är ju framförallt likställt med en intensiv rapportperiod världen över. För Globalfonden är denna period där bolagen redovisar sina resultat för första halvåret mer utspridd i tiden än vad som är fallet i Sverige, och förvaltarna har i skrivande stund tagit emot drygt hälften av innehavens halvårssiffror. Det är överlag imponerande siffror som redovisas. Givetvis blir jämförelsetalen gentemot det coronaparalyserade andra kvartalet år 2020 något missvisande höga, men även inkluderande detta är det anmärkningsvärda prestationer världens näringsliv producerar. Huruvida den boostande trippelcoctailen av uppdämd efterfrågan från år 2020, ultralätt penningpolitik samt gigantiska finanspolitiska stimulanspaket har gjort verkligheten lite ”för bra” återstår att se.

Det kluster som bidrog absolut mest till fondens avkastning för juli månad var Hälsovård & medicinteknik, efter att haft en svagare period under en tid. På andra sidan myntet märktes framförallt Digitala produkter och tjänster. På bolagsnivå härstammade bäst avkastning från Icon Plc (outsourcing inom läkemedelsforskning), medicinteknikbolaget Hologic samt läkemedelsbolaget NovoNordisk.

Svagare avkastning kom från spelutvecklarna Activision Blizzard och Nexon samt från onlinehälsovårdsbolaget Ping An Healthcare. Den gemensamma nämnaren här var framförallt mycket brus kring kommande regleringar på olika kinesiska marknader. Vad gäller spelmarknaden har dessa uttalanden (som mer kan ses som  testballonger” från de kinesiska myndigheterna) till viss del också dragits tillbaka.

Globalfonden steg med 1,5 procent i juli, medan jämförelseindex steg med 1,3 procent.

Läs mer i månadsrapporten

Didner & Gerge Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i juli av kursutvecklingen i Bufab, Lagercrantz och Lifco, medan bland annat Embracer och Electrolux drog ner.

Bufab blev månadens vinnare efter en stark delårsrapport som cementerade bilden av ett bolag som tagit ett markant kliv framåt i spåren av pandemin. Bufabs affärsmodell kan vid första anblick framstå som enkel, men de problem med att få tillgång till komponenter som många tillverkande företag har haft under det senaste halvåret bevisar Bufabs värde. Med en stark balansräkning, en nu bevisad förvärvsförmåga och med råg i ryggen efter att bemästrat ett utmanade år bedömer vi att Bufab kan fortsätta att expandera i linje med sin historik.

Även Hexpol och NCAB har gynnats under det senaste halvårets kraftiga comeback inom tillverkningsindustrin och haft goda kursuppgångar i spåren av det.

Coors delårsrapport visade en återgång till organisk tillväxt samt en rekordstark marginal. Rörelseresultat under det andra kvartalet 2021 överstiger nivån från jämförelsekvartalet 2019 med nära 20 procent. Sedan dess har även nettoskulden minskat med en halv miljard. Tidigare i somras förlängdes även ett viktigt kontrakt med Equinor. Coor förvärvade även Veolias verksamhet inom Technical Management i Norden vilket ökar omsättningen med 500 miljoner kronor. Vi valde att öka innehavet i Coor i samband med rapporten.

Vitec lämnade en stark delårsrapport och var en av månadens vinnare. Vitecs verksamheter växte på bra under pandemin, vilket bevisar att de repetitiva intäkterna i bolaget de facto är av den karaktären. Den organiska tillväxten i dessa repetitiva intäkter har i våra ögon dessutom förbättras i spåren av mer disciplinerad prissättning och via att fler bolag i gruppen har en tydlig tillväxtprofil, vilket inte alltid varit fallet.

Bland månadens förlorare finns Ambea som fortsätter att tyngas av pandemins effekter. Marknaden tycks ha svårt att bedöma den normaliserade intjäningsförmågan i bolaget. Det bör dock noteras att den viktiga beläggningsgraden gradvis förbättras månad för månad, vilket borgar för en förbättring av lönsamheten inom Vardaga. Även Electrolux rapport för kvartalet blev en besvikelse då bolaget inte fullt ut lyckades kapitalisera på den starka efterfrågan som rådde under kvartalet.

Småbolagsfonden har köpt aktier i bland andra Trelleborg, Coor och Link Mobility. Innehaven i Lagercrantz och Lifco minskades i spåren av den omvärdering som skett.

Fonden steg med 7,8 procent i juli i vilket kan jämföras med jämförelseindex som steg med 8,8 procent. Därmed har Småbolagsfonden per månadens utgång stigit 24,4 procent i år, att jämföra med index som gått upp 28,0 procent.

Läs mer i månadsrapporten

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till Small and Microcaps avkastning under månaden var Sumo Group, Carasent och DiscoverIE.

I juli presenterade kinesiska Tencent ett bud på den brittiska dataspelsutvecklaren Sumo Group, som har varit ett innehav i fonden sedan 2018. Bolaget arbetar framför allt med spelproduktioner för externa uppdragsgivare, som SEGA, Disney och Sony. Sumo har varit med om att utveckla en rad AAAspel som t.ex. titlar i racingspelet Forzaserien (för MicroSoft), Little Big Planet (för Sony) och Hitman (för Square Enix). I oktober 2020 annonserade Sumo förvärvet av den amerikanska spelutvecklaren Pipeworks, som bl.a. har EA, Facebook och Google som kunder. Efter Tencents bud sålde förvaltarna hela innehavet i bolaget.

Carasent är ett norskt holdingbolag vars främsta tillgång förnärvarande är det svenska mjukvarubolaget Evimeria, som i sin tur erbjuder moderna digitala e-tjänster till hälso- och sjukvården. Bolagets lösningar riktar sig främst till privata aktörer inom specialistvård, primärvård, företagshälsa och paramedicin inom öppenvården. I slutet av juli köpte det välrenommerade europeiska private equity-bolaget Vitruvian Partners drygt 15 procent av aktierna i Carasent genom en riktad nyemission. Carasent har efter detta en mycket stark kassaposition som kan användas för ytterligare förvärv. I slutet av maj annonserade Carasent att de förvärvat mjukvarubolaget Metodika, som säljer lösningar för slutenvård.

DiscoverIE är en brittisk industrigrupp som designar och producerar komponenter elektroniska applikationer. De senaste tio åren har DiscoverIE svängt om från distribution av andras produkter till egen produktion av affärskritiska komponenter samtidigt som koncernen fokuserat alltmer på tillväxtsegment som till exempel förnyelsebar energi. Eftersom discoverIEs komponenter ofta blir indesignade i kundernas produkter blir koncernens intäkter alltmer av återkommande karaktär.

Tre av de svagaste innehaven under perioden var PatientSky, Ansell och VNV Global.

Under juli månad uppvisade Didner & Gerge Small and Microcap en avkastning på motsvarande 3,7 procent. Fondens jämförelseindex avkastade under denna period 4,0 procent.

Läs mer i månadsrapporten

Didner & Gerge US Small and Microcap

Majoriteten av US Small and Microcaps innehav rapporterade sina resultat för det andra kvartalet under juli månad. Överlag var rapporterna bra, något som gynnade fondens avkastning positivt. Till månadens bästa bidragsgivare hör specialistkonsultbolaget Exponent, fastighetsrådgivaren Colliers samt second handkedjan Winmark.

Konsultföretaget Exponent hade en bra utveckling under juli till följd av en stark kvartalsrapport. Bolaget hjälper andra bolag med lösningar av komplexa problem på deras produkter eller tjänster. Antingen reaktivt, efter att till exempel en olycka har skett och man behöver ta reda på varför, eller proaktivt för att förhindra att en skada eller olycka inträffar. Exponent är relativt oberoende av ekonomiska cykler då olyckor kan ske när som helst och kunderna måste ha hjälp omgående. I många fall skapar reaktiva konsultjobb även proaktiva projekt då andra bolag vill förekomma eventuella liknande problem.

Colliers är en av de större aktörerna globalt inom förmedling, rådgivning och investeringar i kommersiella fastigheter. Bolaget rapporterade under juli starka kvartalssiffror samt en höjd helårsguidning. Colliers har en stark marknadsposition och differentierar sig genom att ha en entreprenörsdriven kultur med ett betydande delägarskap bland de anställda. Fastighetstransaktioner blir i allt större utsträckning globala, vilket leder till goda möjligheter för etablerade aktörer såsom Colliers att ta marknadsandelar. Marknaden är fortsatt fragmenterad så goda möjligheter finns dessutom till fortsatta förvärv.

Winmark är en franchiseoperatör med ledande varumärken inom second handkläder i USA. Försäljningen gynnas långsiktigt av en ökad hållbarhetsmedvetenhethos konsumenten samt av produkternas värdeerbjudande, något som bekräftades av bolagets starka försäljning under det andra kvartalet. Bolaget är välskött och har historiskt växt kontinuerligt genom att öppna nya butiker och genererat goda kassaflöden.

Bland fondens sämsta bidragsgivare under månaden kan nämnas förpackningsbolaget Aptar och hälsovårdsbolaget Infusystems.

Läs mer i månadsrapporten