Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Hållbarhet i Didner & Gerges fonder – hur vi arbetar | Hållbarhetsinformation | Policy | Initiativ och ramverk | Hållbarhetsrapport | Svanenrapport | Vårt hållbarhetsteamHållbarhetsprofiler | Rapporter och dokument | Hållbarhetsmallar |

 

Hållbarhet i Didner & Gerges fonder

Våra förvaltare letar efter välskötta bolag att investera i, och hållbarhetsanalys är en integrerad del av analysen av alla potentiella investeringar. Vår hållbarhetspolicy sätter strikta ramar för vilka bolag vi inte kan investera i. Vissa sektorer och verksamheter såsom kontroversiella vapen, fossila bränslen, kärnkraft, kommersiell spelverksamhet med flera utesluter vi helt. Utöver det har förvaltarna stor frihet att sätta samman portföljerna med välskötta bolag utifrån ett stort och brett investeringsunivers.

Se också: Vad är hållbarhet och hållbart fondsparande?Hållbarhet i Didner & Gerges fonder.

Engagemang och aktivt ägarskap – att aktivt använda vårt inflytande i de bolag vi investerar i – och att rösta på bolagsstämmor som viktiga verktyg för att långsiktigt bidra till positiva förändringar.

Tratt

Vi väljer in

Vi väljer att investera i bolag som agerar ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. Vår grundsyn är att ett välskött bolag är ett bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer, vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Vi har alltid ett långsiktigt perspektiv när vi investerar och förvaltarna identifierar bolag som arbetar med hållbarhet ur ett långsiktigt perspektiv och har hållbarhet som en del av sin affärsmodell.


Cirkel med kryss på

Vi väljer bort

Negativ screening innebär att förvaltarna identifierar bolag som bryter mot internationella normer eller konventioner, samt bolag som är verksamma i branscher vi inte investerar i. Fonderna investerar inte i bolag vars verksamhet strider mot internationella riktlinjer och konventioner. Förvaltarna strävar även efter att utesluta investeringar i bolag som är verksamma i vissa branscher där vi bedömer att det finns stora utmaningar gällande hållbarhet. Vi har nolltolerans mot bolag som är involverade i kontroversiella vapen och kärnvapen, samt utesluter till stor del bolag som är involverade i fossila bränslen, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och krigsmateriel. För fullständiga exkluderingskriterier, se fondernas respektive hållbarhetsprofil (se längre ned på sidan).


Pratbubblor

Vi påverkar

Ansvar är en del av vårt ägararbete och genom att initiera dialog med bolag vi investerat i, kan vi påverka bolagen positivt för att utveckla och förbättra deras hållbarhetsarbete. Dialogen kan ske direkt via oss eller via tredje part i samarbete med andra investerare. För oss är det även viktigt att ha en god insikt i hur styrelsearbetet fungerar. Ett sätt att göra det är att vi engagerar oss i bolagens valberedningar, och att vi närvarar och röstar på bolagsstämmor i enlighet med vår ägarpolicy.

Hållbarhetsrapport

I våra hållbarhetsrapporter kan du bland annat läsa om vårt påverkansarbete och hur förvaltarna väljer in och väljer bort bolag med hänsyn till miljö-, sociala och bolagsstyrningsfrågor.

Hållbarhetsrapport för 2022
Hållbarhetsrapport för 2021
Hållbarhetsrapport för 2020


Svanenrapport

Vår Svanenmärkta globalfond med förvaltarna Henrik Andersson och Lars Johansson i spetsen, publicerar varje år en Svanenrapport. Rapporten är laddad med spännande läsning för den fondintresserade, bland annat om förvaltarnas syn på hållbarhet, hur Didner & Gerge Gerge arbetar med att analysera, välja in och välja bort bolag, och hur vi som aktiva ägare har påverkat företag under året.
Läs senaste rapporten här!


Visa mer

Hållbarhetsinformation

Här kan du läsa om Hantering av hållbarhetsrisk, Hantering av negativa konsekvenser, Ersättningspolicy och om hur hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen. Dessa hållbarhetsuppgifter ska enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR) redovisas för att öka transparens och jämförbarhet mellan hållbara finansiella produkter.

Didner & Gerges fem fonder kategoriseras alla som ljusgröna. En ljusgrön produkt ska främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.


Hantering av hållbarhetsrisk

En hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Fondbolaget beaktar hållbarhetsrisker vid samtliga investeringar. Att ta hänsyn till frågor som rör miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning (ESG-faktorer) är en integrerad del i fondernas investeringsprocess och fondernas förvaltare bedömer alltid bolagets hållbarhetsrisk innan investering sker.

Läs mer om hållbarhetsrisk här


Hantering av negativa konsekvenser

Att ta hänsyn till frågor som rör miljö och socialt ansvarstagande och beakta negativa konsekvenser för hållbar utveckling är en integrerad del i investeringsprocessen. I samtliga bolagsanalyser integreras frågor om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, social- och miljömässig påverkan och bolagsstyrning. Specifika ESG-frågor som är väsentliga för respektive bolag dokumenteras innan investering och följs upp och uppdateras löpande.

Läs mer om negativa konsekvenser här


Ersättningspolicy

Fondbolagets ersättningspolicy är förenlig med fondbolagets hållbarhetsarbete. När fondbolaget bestämmer rörlig ersättning tas hänsyn till att den anställde följer interna regler, instruktioner och förfaranden samt respekterar regler och förfaranden om uppförande mot kunder tillika andelsägare.

Läs mer om ersättningspolicy här


Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen

Förvaltarna tar hänsyn till hållbarhetsanalys inom miljö, socialt ansvarstagande och ägarstyrningsfrågor (ESG).

En stark hållbarhetsprofil inom samtliga aspekter ett grundläggande krav för att fonderna ska investera i ett bolag. Didner & Gerges fonder väljer in bolag med stark bolagskultur (företagsstyrning, sociala aspekter) och gärna där affärsmodellen gynnas av den nödvändiga utvecklingen mot ett mer miljövänligt samhälle. Fonderna screenas kvartalsvis för att kontrollera att innehaven uppfyller fondernas exkluderingskriterier vad gäller kontroversiella branscher och normer. Läs mer om hållbarhetsaspekter i förvaltningen


Stäng

Hållbarhetspolicy

Störst fokus i vårt hållbarhetsarbete läggs på vilka bolag vi väljer att investera i och hur dessa i sin tur arbetar med hållbarhet. Givetvis har vi även valt bort vissa bolag och branscher, men störst påverkan anser vi oss ha när vi väljer in välskötta bolag, samt när vi utövar påverkansarbete som ägare. För oss är det en självklarhet att inte investera i bolag som bryter mot internationella normer eller överenskommelser. Vi investerar heller inte i bolag som är involverade i ohållbara produkter. ​Läs mer i vår Hållbarhetspolicy


Initiativ och ramverk

Principer, mål och samarbeten ramar in vårt arbete med ägaransvar och hållbarhet.


Undertecknare av PRI

2015 undertecknade Didner & Gerge de FN-stödda Principerna för Ansvarsfulla Investeringar (PRI). PRI:s sex principer vägleder sedan dess våra fonders hållbarhetsarbete. Läs mer om PRI (på eng.)


Undertecknare av CDP

Didner & Gerge är undertecknare av CDP (tidigare Carbon Disclosure Project), ett globalt initiativ för mätning och hantering av börsbolags miljöpåverkan. Läs mer om CDP

CDP logga


Medlem i IIGCC

Didner & Gerge är medlem i IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change), Europas största medlemsorganisation för institutionella investerare som vill samarbeta och engagera sig i klimatfrågan. IIGCC arbetar med såväl investerare som med företag och beslutsfattare för att hantera klimatförändringarna. Läs mer om IIGCC


Medlem i Swesif

Vi är medlem i Swesif (Sweden´s Sustainable Investment Forum) som är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Läs mer om Swesif


Access to Medicine Foundation

Som en del av vårt långsiktiga åtagande att bidra till en positiv samhällsinverkan, samarbetar vi med det globala initiativet Access to Medicine Foundation (ATMF), som rankar de största läkemedelsbolagens framsteg. Vi tror att vår dialog med bolag stärks av ATMF:s djupgående forskning och är ett tydligt exempel på hur ekonomisk tillväxt och samhällsnytta kan förenas.

I över tio år har ATMF arbetat för att påverka och vägleda läkemedelsindustrin att göra mer för människor i låg- och medelinkomstländer.
I enlighet med FN:s Globala mål 3 – God hälsa och välbefinnande – är syftet att fler människor, särskilt i utvecklingsländer, ska få tillgång till medicinska preparat och vacciner till överkomliga priser. Läs mer om Access to Medicine Foundation


Våra experter inom hållbarhet

Hållbarhet i Didner & Gerges fonder. Åsa Eklund, Ansvarig regelefterlevnad och hållbarhet

Åsa Eklund, Ansvarig regelefterlevnad och hållbarhet
Åsa ansvarar bland annat för hållbarhetspolicyn och den årliga hållbarhetsrapporten, och annan information om hur fonderna arbetar med hållbarhet. Hon ser även till att vi efterlever det vi lovat våra kunder i hållbarhetspolicyn, där till exempel screening av alla innehav och uppföljning av fondernas hållbarhetsrisker ingår.


Hållbarhet i Didner & Gerges fonder. Anna Eriksson, Hållbarhetsanalytiker i förvaltarteamet

Anna Eriksson, Hållbarhetsanalytiker i förvaltarteamet
Anna arbetar strategiskt med hållbarhet i våra fonder, i nära samarbete med portföljförvaltarna.


Hållbarhet i Didner & Gerges fonder. Henrik Didner, medgrundare och styrelseordförande, är ägaransvarig.

Henrik Didner, medgrundare och styrelseordförande, är ägaransvarig
Aktieägarengagemanget är en central och integrerad del av vårt förvaltaruppdrag. Vi engagerar oss för fondandelsägarnas gemensamma intresse genom att delta i valberedningar, på bolagsstämmor och bolagsmöten.


Visa mer

Vår investeringsfilosofi

Didner & Gerges aktivt förvaltade fonder väljer ut de bolag och aktier som vi bedömer har en god utvecklingspotential långsiktigt utifrån våra kunskaper om marknader och bolag och utifrån våra bästa idéer.

Läs mer om vår filosofi


Stäng