Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Hur vi arbetar | Hållbarhetsinformation | Policy | Initiativ och ramverk | Hållbarhetsrapport | Team | Hållbarhetsprofiler | Rapporter och dokument |

Hållbarhet en integrerad del av bolagsanalysprocessen

Didner & Gerges fonder är aktivt förvaltade aktiefonder med koncentrerade portföljer som består av handplockade bolag. Alla innehav i fonderna väljs in utifrån en grundlig bolagsanalys, vilket är kärnan i vår aktiva investeringsfilosofi.

Förvaltarna letar efter välskötta bolag att investera i, och hållbarhetsanalys är en integrerad del av analysen av alla potentiella investeringar. Vår hållbarhetspolicy sätter strikta ramar för vilka bolag vi inte kan investera i. Vissa sektorer och verksamheter såsom kontroversiella vapen, fossila bränslen, kärnkraft, kommersiell spelverksamhet med flera utesluter vi helt. Utöver det har förvaltarna stor frihet att sätta samman portföljerna med välskötta bolag utifrån ett stort och brett investeringsunivers. Vi ser engagemang och aktivt ägarskap – att aktivt använda vårt inflytande i de bolag vi investerar i – och att rösta på bolagsstämmor som viktiga verktyg för att långsiktigt bidra till positiva förändringar.

Tratt
Vi väljer in

Vi väljer att investera i bolag som agerar ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. Vår grundsyn är att ett välskött bolag är ett bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer, vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Vi har alltid ett långsiktigt perspektiv när vi investerar och förvaltarna identifierar bolag som arbetar med hållbarhet ur ett långsiktigt perspektiv och har hållbarhet som en del av sin affärsmodell.


Cirkel med kryss på
Vi väljer bort

Negativ screening innebär att förvaltarna identifierar bolag som bryter mot internationella normer eller konventioner, samt bolag som är verksamma i branscher vi inte investerar i. Fonderna investerar inte i bolag vars verksamhet strider mot internationella riktlinjer och konventioner. Förvaltarna strävar även efter att utesluta investeringar i bolag som är verksamma i vissa branscher där vi bedömer att det finns stora utmaningar gällande hållbarhet. Vi har nolltolerans mot bolag som är involverade i kontroversiella vapen och kärnvapen, samt utesluter till stor del bolag som är involverade i fossila bränslen, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och krigsmateriel. För fullständiga exkluderingskriterier, se fondernas respektive hållbarhetsprofil (se längre ned på sidan).


Pratbubblor
Vi påverkar

Ansvar är en del av vårt ägararbete och genom att initiera dialog med bolag vi investerat i, kan vi påverka bolagen positivt för att utveckla och förbättra deras hållbarhetsarbete. Dialogen kan ske direkt via oss eller via tredje part i samarbete med andra investerare. För oss är det även viktigt att ha en god insikt i hur styrelsearbetet fungerar. Ett sätt att göra det är att vi engagerar oss i bolagens valberedningar, och att vi närvarar och röstar på bolagsstämmor i enlighet med vår ägarpolicy.


Hållbarhetsrapport för 2020

I vår senaste hållbarhetsrapport kan du bland annat läsa om vårt påverkansarbete och hur förvaltarna väljer in och väljer bort bolag med hänsyn till miljö-, sociala och bolagsstyrningsfrågor. Läs mer i Hållbarhetsrapporten för 2020


Visa mer

Hållbarhetsinformation

Här kan du läsa om Hantering av hållbarhetsrisk, Hantering av negativa konsekvenser, Ersättningspolicy och om hur hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen. Dessa hållbarhetsuppgifter ska enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Sustainable Financial Disclosure Regulation, SFDR) redovisas för att öka transparens och jämförbarhet mellan hållbara finansiella produkter.

Didner & Gerges fem fonder kategoriseras alla som ljusgröna. En ljusgrön produkt ska främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Läs mer om regelverket här


Hantering av hållbarhetsrisk

En hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Fondbolaget beaktar hållbarhetsrisker vid samtliga investeringar. Att ta hänsyn till frågor som rör miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning (ESG-faktorer) är en integrerad del i fondernas investeringsprocess och fondernas förvaltare bedömer alltid bolagets hållbarhetsrisk innan investering sker.

Läs mer om hållbarhetsrisk här


Hantering av negativa konsekvenser

Att ta hänsyn till frågor som rör miljö och socialt ansvarstagande och beakta negativa konsekvenser för hållbar utveckling är en integrerad del i investeringsprocessen. I samtliga bolagsanalyser integreras frågor om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, social- och miljömässig påverkan och bolagsstyrning. Specifika ESG-frågor som är väsentliga för respektive bolag dokumenteras innan investering och följs upp och uppdateras löpande.

Läs mer om negativa konsekvenser här


Ersättningspolicy

Fondbolagets ersättningspolicy är förenlig med fondbolagets hållbarhetsarbete. När fondbolaget bestämmer rörlig ersättning tas hänsyn till att den anställde följer interna regler, instruktioner och förfaranden samt respekterar regler och förfaranden om uppförande mot kunder tillika andelsägare.

Läs mer om ersättningspolicy här


Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen

Förvaltarna tar hänsyn till hållbarhetsanalys inom miljö, socialt ansvarstagande och ägarstyrningsfrågor (ESG).

En stark hållbarhetsprofil inom samtliga aspekter ett grundläggande krav för att fonderna ska investera i ett bolag. Didner & Gerges fonder väljer in bolag med stark bolagskultur (företagsstyrning, sociala aspekter) och gärna där affärsmodellen gynnas av den nödvändiga utvecklingen mot ett mer miljövänligt samhälle. Fonderna screenas kvartalsvis för att kontrollera att innehaven uppfyller fondernas exkluderingskriterier vad gäller kontroversiella branscher och normer. Läs mer om hållbarhetsaspekter i förvaltningen


Stäng

Hållbarhetspolicy

Störst fokus i vårt hållbarhetsarbete läggs på vilka bolag vi väljer att investera i och hur dessa i sin tur arbetar med hållbarhet. Givetvis har vi även valt bort vissa bolag och branscher, men störst påverkan anser vi oss ha när vi väljer in välskötta bolag, samt när vi utövar påverkansarbete som ägare. För oss är det en självklarhet att inte investera i bolag som bryter mot internationella normer eller överenskommelser. Vi investerar heller inte i bolag som är involverade i ohållbara produkter. ​Läs mer i vår Hållbarhetspolicy


Initiativ och ramverk

Principer, mål och samarbeten ramar in vårt arbete med ägaransvar och hållbarhet.


Undertecknare av PRI

2015 undertecknade Didner & Gerge de FN-stödda Principerna för Ansvarsfulla Investeringar (PRI). PRI:s sex principer vägleder sedan dess våra fonders hållbarhetsarbete. Läs mer om PRI (på eng.)


Undertecknare av CDP

Didner & Gerge är undertecknare av CDP (tidigare Carbon Disclosure Project), ett globalt initiativ för mätning och hantering av börsbolags miljöpåverkan. Läs mer om CDP

CDP logga


Medlem i IIGCC

Didner & Gerge är medlem i IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change), Europas största medlemsorganisation för institutionella investerare som vill samarbeta och engagera sig i klimatfrågan. IIGCC arbetar med såväl investerare som med företag och beslutsfattare för att hantera klimatförändringarna. Läs mer om IIGCC


Medlem i Swesif

Vi är medlem i Swesif (Sweden´s Sustainable Investment Forum) som är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Läs mer om Swesif


Så bidrar Didner & Gerge till Globala målen

Som fondbolag har vi ett litet direkt miljöavtryck, men genom att låta hållbarhet genomsyra våra investeringsbeslut kan vår inverkan bli desto större.
Vi har valt att koncentrera oss på fyra av de globala målen: mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 10: Minskad ojämlikhet, mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. Läs mer om fondernas bidrag till Globala målen

https://www.didnergerge.se/om-oss/hallbara-investeringar/globala-malen/


Didner & Gerges Hållbarhetsteam

Åsa Eklund och Mathilda Larsson arbetar strategiskt med hållbarhet i våra fonder, i nära samarbete med portföljförvaltarna. Hållbarhetsteamet ansvarar för hållbarhetspolicyn och den årliga hållbarhetsrapporten, samt övrig information kring hur vi jobbar med hållbarhet. Arbetet innefattar även att se till att vi efterlever det vi lovat våra kunder i hållbarhetspolicyn, vilket bland annat innefattar screening av samtliga innehav och uppföljning av fondernas hållbarhetsrisker.


Åsa Eklund, Ansvarig regelefterlevnad och hållbarhet, och Mathilda Larsson, Hållbarhetskoordinator


Vår investeringsfilosofi

Didner & Gerges aktivt förvaltade fonder väljer ut de bolag och aktier som vi bedömer har en god utvecklingspotential långsiktigt utifrån våra kunskaper om marknader och bolag och utifrån våra bästa idéer.

Läs mer om vår filosofi