Den här sidan använder sig av cookies för en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Här finner du samlat viktig information om vår verksamhet och det regelverk vi följer.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid som överstiger fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bland annat marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk.

För mer information om risk, se respektive fonds informationsbroschyrer. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning.

Information om fondbolagets behandling av personuppgifter

Didner & Gerge Fonder AB, org.nr. 556491-3134, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar. Kontaktuppgifter till oss finner du nedan.

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du blir fondandelsägare eller som samlas in vid annat tillfälle används för att fullgöra vår rättsliga skyldighet att föra andelsägarregister. Uppgifterna används för administration och fullgörelse av ingångna avtal. Uppgifterna som du lämnar kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex uppdatering av adressuppgifter genom samkörning med statens person- och adressregister SPAR.

Personuppgifterna kan utgöra underlag för våra interna marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt för vår egen marknadsföring. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att marknadsföra och utveckla våra produkter.

Vi anlitar ett antal tjänsteleverantörer som fungerar som personuppgiftsbiträden och som kan komma att behandla dina personuppgifter. Vi anlitar t ex en leverantör av fondhandelssystemet samt en IT-leverantör som sköter våra datasystem. Med samtliga dessa biträden finns separata avtal som reglerar biträdets hantering av personuppgifter å våra vägnar. Någon delning av personuppgifterna med andra aktörer än personuppgiftsbiträdena sker inte. I vissa fall kan dock en delning komma ett ske på grund av skyldigheter enligt lag, t ex med Skatteverket eller Polismyndigheten.

De personuppgifter som behövs för att vi ska ha en tillräcklig kundkännedom gallras fem år efter att du har upphört att vara kund. Enligt penningtvättsregelverket har vi en skyldighet att lagra dessa uppgifter i minst fem år efter att du har upphört att ha en affärsförbindelse med oss.

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies gör det möjligt att få information hur besökare interagerar med webbplatsen. Vi använder oss av cookies för främst tre olika ändamål: webbanalys, annonsering och för att förbättra kundupplevelsen.

För webbanalys använder vi oss huvudsakligen av Google Analytics. Dessa hjälper oss bland annat att få information om hur våra besökare interagerar med webbplatsen. Data från cookien används för intern webbanalys och marknadsföring, men inkluderas även i Googles demografi- och intresserapporter.

Om du inte accepterar användning av cookies på vår webbplats repeat.studio enligt beskrivningen ovan kan du ändra dina inställningar i webbläsaren så att inga cookies lagras på din dator. Vi hänvisar till din webbläsares användarmanual för närmare instruktioner. Tänk på att vissa funktioner inte kan fungera som de ska om du inte tillåter användning av cookies.

Du har rätt att begära tillgång till och radering av personuppgifter eller begränsning av behandling eller att invända mot behandlingen. Vi har dock en skyldighet att i vissa fall behandla dina personuppgifter och att lagra dem för en viss period, t ex på grund av penningtvättsregelverket. För att du ska kunna vara kvar som kund är det dessutom nödvändigt att vi kan behandla dina personuppgifter.

Datainspektionen fungerar som tillsynsmyndighet gällande frågor om hantering av personuppgifter. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av personuppgifter strider mot regelverket. Kontaktuppgifter till Datainspektionen återfinns nedan.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) eller har frågor som rör behandling av dina personuppgifter hos Didner & Gerge Fonder AB är du välkommen att vända dig till vårt dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig:

Didner & Gerge Fonder AB
Box 1008
751 40 Uppsala
info@didnergerge.se
018-64 05 40

Kontaktuppgifter dataskyddsombud:

Dataskyddsombud
Didner & Gerge Fonder AB
Box 1008
751 40 Uppsala

dataskyddsombud@didnergerge.se

070-418 90 94 eller 070-897 77 35

Kontaktuppgifter tillsynsmyndighet:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

Konsumentinformation

Didner & Gerge Fonder AB:s klagomålsansvarige är Henrik Didner. Om du har klagomål kan dessa framföras muntligen alternativt skriftligen om det krävs. Du bör få svar i ärendet snarast. Kontakta oss på 018-64 05 40 eller info@didnergerge.se.

Ytterligare vägledning kan du få av Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få en eventuell tvist prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.

För ytterligare information angående klagomål, incitament, portföljstrategi, ägarpolicy, rösträtter, ersättningspolicy, ”bästa möjliga resultat”, samt felaktigt NAV, se dokument nedan.

Rådgivning

Vår huvuduppgift är att bedriva en aktiv förvaltning. Att bedriva rådgivning är en tillståndspliktig verksamhet som Didner & Gerge Fonder AB inte har tillstånd att utföra. Den information vi tillhandahåller är av generell karaktär och ska således alltid ses som marknadsföring och inte rådgivning.

Marknadsföring inom EES

Didner & Gerge Fonder AB har anmält till Finansinspektionen om marknadsföring av fondandelar i Finland och Norge. Till anmälan har bifogats informationsbroschyr, faktablad, samt hel- och halvårsredogörelse, vilka finns tillgängliga här på hemsidan.

Penningtvättslagen

Den svenska penningtvättslagen ska förhindra att företag inom den finansiella sektorn används för penningtvätt och finansiering av terroristverksamheter. Lagen innebär att fondbolaget är skyldigt att göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt. Fondbolaget måste uppnå kundkännedom genom att inhämta information om affärsförbindelsens syfte och art. Vi måste ibland ställa frågor till dig angående dina insättningar. Läs mer om varför här.