Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Här finner du samlat viktig information om vår verksamhet och det regelverk vi följer.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid som överstiger fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bland annat marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk.

För mer information om risk, se respektive fonds informationsbroschyrer. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning.

Information om fondbolagets behandling av personuppgifter

Didner & Gerge Fonder AB, org.nr. 556491-3134 (fondbolaget) är personuppgiftsansvarig enligt GDPR för de personuppgifter som du lämnar som kund.

Här finns information om fondbolagets hantering av personuppgifter samt kontaktuppgifter till fondbolaget, tillsynsmyndighet och dataskyddsombud:

Information om fondbolagets behandling av personuppgifter

 

Särskilt om användning av kakor (”cookies”)

För vilka ändamål vi använder cookies

Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen (hemsidan) du besöker.

Om du inte vill att cookies ska användas

Du kan ändra dina inställningar i webbläsaren så att inga cookies lagras på din dator. Vi hänvisar till din webbläsares användarmanual för närmare instruktioner. Tänk dock på att vissa funktioner på webbplatsen inte kan fungera som de ska om du – genom att göra en sådan inställning i webbläsaren – tar bort möjligheten till användning av s.k. funktionella cookies. Funktionella cookies sätts för att t.ex. möjliggöra för besökare att logga in på hemsidan. För cookies som används för sådana funktionella ändamål behöver inget samtycke inhämtas från fondbolaget.

Mer information

Om du har frågor om fondbolagets användning av cookies är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finner du här.

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området och lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats www.pts.se.

Konsumentinformation

Didner & Gerge Fonder AB:s klagomålsansvarige är Henrik Didner. Om du har klagomål kan dessa framföras muntligen alternativt skriftligen om det krävs. Du bör få svar i ärendet snarast. Kontakta oss på 018-64 05 40 eller info@didnergerge.se.

Ytterligare vägledning kan du få av Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få en eventuell tvist prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.

För ytterligare information angående klagomål, incitament, portföljstrategi, ägarpolicy, rösträtter, ersättningspolicy, ”bästa möjliga resultat”, samt felaktigt NAV, se dokument nedan.

Rådgivning

Vår huvuduppgift är att bedriva en aktiv förvaltning. Att bedriva rådgivning är en tillståndspliktig verksamhet som Didner & Gerge Fonder AB inte har tillstånd att utföra. Den information vi tillhandahåller är av generell karaktär och ska således alltid ses som marknadsföring och inte rådgivning.

Marknadsföring inom EES

Didner & Gerge Fonder AB har anmält till Finansinspektionen om marknadsföring av fondandelar i Finland och Norge. Till anmälan har bifogats informationsbroschyr, faktablad, samt hel- och halvårsredogörelse, vilka finns tillgängliga här på hemsidan.

Penningtvättslagen

Den svenska penningtvättslagen ska förhindra att företag inom den finansiella sektorn används för penningtvätt och finansiering av terroristverksamheter. Lagen innebär att fondbolaget är skyldigt att göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt. Fondbolaget måste uppnå kundkännedom genom att inhämta information om affärsförbindelsens syfte och art. Vi måste ibland ställa frågor till dig angående dina insättningar. Läs mer om varför här.