Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Efter tio månaders obruten uppgång rekylerade Stockholmsbörsen i september. Även globala aktiemarknader föll i takt med tilltagande inflations- och ränteoro, problem i leveranskedjorna och komponentbrist. Det vi ser nu kan vara en återgång till mer normala nivåer.

Bilden ovan: H&M-butik i Haag, Nederländerna. Klädjätten är ett av de bolag som gav bäst bidrag till Aktiefondens avkastning i september. Foto: H&M

Didner & Gerge Aktiefond

Under sommaren gick många tillväxt- och kvalitetsbolag mycket stark på börsen och värderingsskillnaderna mellan hög och låg tillväxt var betydligt högre än vad som upplevts på många år. Som en följd av det minskade Aktiefondens förvaltare i flera innehav där värderingen blivit för ansträngd, samt ökade i bolag som har både goda utsikter och ett starkt värderingsstöd.

Under september kom en början till en något mer normaliserad börs vilket har varit positivt för Aktiefonden i ett relativt perspektiv. Under månaden var SEB, Nordea och H&M fondens största positiva bidragsgivare.

Banker har haft ett bra år på börsen, och SEB och Nordea har utvecklats starkast vilket har varit positivt för Aktiefonden. Bankerna, som tidigare haft en påtagligt låg värdering har nu kommit tillbaka till mer normala nivåer i ett historiskt perspektiv. Deras verksamhet har utvecklats relativt bra under året och ungefär som väntat. De har mycket kapital att dela ut till aktieägarna.

H&M släppte en stark kvartalsrapport sista september. De investeringar och det förändringsarbete som H&M har jobbat mer under de senaste åren ger effekt. Rörelsemarginalen var den högsta för det tredje kvartalet sedan 2016. Rörelseresultatet var 21 procent bättre en väntat och på en klart högre nivå än motsvarande kvartal 2019, innan pandemin, vilket stödjer förvaltarnas tes att H&M kommer gå ur pandemin som ett bättre bolag. Kassaflödet har utvecklats bra och balansräkningen är stark. Aktien har handlat svagt efter rapport då aktiemarknaden är orolig för tillfälliga problem inom leveranskedjan och stigande råvarupriser. Aktien är lågt värderad på nuvarande nivåer och Aktiefondens förvaltare bedömer att H&M:s marginaler kommer fortsätta att förbättras i takt med att samhällen öppnas, drivet av det interna förbättringsarbetet och en ökad försäljning.

Atlas Copco hörde till fondens största negativa bidragsgivare under september. Bolaget har utvecklats starkt en längre tid och har varit fondens största innehav under större delen av året. Under senare delen av sommaren var värderingen något ansträngd och förvaltarna minskade innehavet som ett resultat av det men har kvar ett stort innehav. Atlas Copco fortsätter att utvecklas bra och deras affärsområde Vakuumteknik ser en stark efterfrågan från stora investeringar inom halvledarindustrin, som ökat ytterligare drivet av den brist på chip som råder just nu.

Aktiefonden slutade månaden på -4,8 medan jämförelseindex slutade på -6,2 procent.

Läs mer i månadsrapporten för september

Hör förvaltarna live – Anmäl dig till kvartalswebbinarierna här

Didner & Gerge Småbolag

September var en transaktionsintensiv månad, vilket har resulterat i flera nya innehav i Småbolagsfonden:

Finska Modulight togs in i portföljen efter att fonden deltog i börsintroduktionen som ankarinvesterare. Modulight har en stark bolagskultur, där grundarna och de anställda är de största ägarna. Bolaget tillverkar en laser som kan användas för bland annat cancerbehandling (PDT, så kallad fotodynamisk terapi). Genom att ha en fullständigt integrerad produktion är lasern tämligen unik, vilket också förklarar den historiska tillväxttakten som överstiger 30 procent. Under årets första halvår översteg rörelsemarginalen 50 procent. Det som även lockar i Modulight är den optionalitet som bolagets samarbeten inom cancerbehandlingen av typen PDT skapar.

Småbolagsfonden deltog även vid börsnoteringen av Cary Group, mer känt under sitt svenska varumärke Ryds Bilglas. Bolaget har en stark tillväxthistorik med fortsatt europeisk expansion på agendan. Marknaden styrs av försäkringsbolag som efterfrågar enkel ärendehantering för att hålla kunderna nöjda. De IT-system som krävs för detta gör att mindre aktörer får svårt att konkurrera, vilket gör att marknaden tenderar att få en oligopolliknande karaktär med två aktörer. En förhållandevis kapitallätt affär, med begränsad konkurrens och starka tillväxtutsikter tenderar att uppskattas av börsen vilket även kan ses i den kursuppgång som Cary sett sedan börsnoteringen. 

Norska Crayon är också ett nytt innehav. Bolaget är återförsäljare av programvaror men erbjuder även tjänster som kan beskrivas som en inköpskonsult för mjukvara. Crayon har en väldigt stark tillväxthistorik via en kombination av organisk tillväxt (det används mer och mer mjukvara), underliggande strukturell tillväxt (fler företag väljer att ta hjälp av en extern part för att hantera inköp och licenser) och förvärv (som ett sätt att skapa ett brofästa i nya marknader).

Förvaltarna ökade innehaven i EmbracerKnow IT, KojamoLerøySeafood och Rovio och minskade i Bufab, Nolato, Lifco, NCAB, Hexpol och Lagercrantz. Den röda tråden är att exponeringen mot starka case inom områden som inte är direkt exponerade mot kostnadsinflation och industriproduktion har ökats, som en försiktighet kring vilka marginalnivåer tillverkande bolag kan mäkta med under årets avslutande månader.

Småbolagsfonden gynnades i september av kursutvecklingen i Modulight, Nolato och Cary Group. Fondens utveckling missgynnades däremot av kursutvecklingen i bland annat Embracer och Lagercrantz. 

September slutade på -6,4 procent, jämfört med index -8,3 procent. Därmed har Småbolagsfonden per sista september stigit 19,1 procent i år, att jämföra med index som gått upp 21,0%.

 Läs mer i månadsrapporten för september

Didner & Gerge Global

Under den senaste månaden har fler och fler av de oroshärdar som synts borta vid horisonten en längre tid plötsligt fått påverkan på världens kapitalmarknader. Detta har skrapat av en del procentenheter från de flesta av världens aktiemarknader. Globalindex har tappat 4,5 procent i lokala valutor sedan toppen i början på september, vilket innebar -3 procent på månaden jämfört med Globalfonden på -4,5 procent. Under 2021 har Globalfonden ökat i värde med 11,7 procent, globalindex med 18,9 procent.

I den senaste månadsrapporten skriver Globalfondens förvaltare att denna skillnad till stor del beror på att Globalfonden är underviktad i tillväxtbolag med svag eller ingen lönsamhet, och så kallade FAANG-bolag (Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google). Erfarenheten visar att de börsvärdemässigt största bolagen med något undantag inte längre är störst ett decennium senare.

Fonden har flera innehav i bolag inom industrier med starkt momentum, som har en bra företagsstory och fantastiska resultat – som förvaltarna anser kommer att generera stark avkastning på sikt.

Vid kvartalets utgång var Globals fem största innehav Fairfax Financial, Centene, WSP, Activision Blizzard samt Hologic.

De största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling under perioden var i storleksordning Icon Plc, Salesforce, Centene och Shimano. Innehaven som bidrog mest negativt till avkastningen var i turordning Ashmore, Fairfax, BEP och Recordati.

Läs mer i månadsrapporten för september

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen under månaden var Chargeurs, Integrum och DiscoverIE Group.

Chargeurs är ett franskt industrikonglomerat som är världsledande inom ett antal olika nischer.  Bland annat så är koncernen marknadsledare inom skyddsfilm för allt från mobiltelefoner till kylskåp. Kärnkompetensen är inte så mycket kopplade till själva plastfolien som till fästmedlet, eller limmet om man så vill. Gemensamt för alla användningsområden är att skyddsfilmen utgör en mycket liten del av kundernas totala kostnader. Ett annat område för Chargeur är mellanfoder till kläder. Även här är man en ledande leverantör till flera lyxvarumärken med en marknadsandel på runt 25 procent.

Franska Chargeurs producerar bland annat skyddsfilm för allt från mobiltelefoner och kylskåp, men även ull till flera välkända klädmärken.
Franska Chargeurs producerar bland annat skyddsfilm för allt från mobiltelefoner och kylskåp, men även ull till flera välkända klädmärken. Foto: Unsplash

DiscoverIE är en brittisk industrigrupp som designar och producerar komponenter för elektroniska applikationer. De senaste tio åren har discoverIE svängt om från distribution av andras produkter till egen produktion av affärskritiska komponenter samtidigt som koncernen fokuserat alltmer på tillväxtsegment som till exempel förnyelsebar energi. Eftersom discoverIEs komponenter ofta blir indesignade i kundernas produkter blir koncernens intäkter alltmer av återkommande karaktär.

Integrum är pionjär inom osseointegration av proteser för amputerade. Osseointegration innebär möjligheten att integrera titan med benvävnad. Bolaget grundades på 1990-talet av far och son Brånemark, och sonen Rickard är fortfarande aktiv i bolaget och huvudägare. Per-Ingvar genomförde redan på 1960-talet operationer med titanförankringar, vilket numera är standard för dentalimplantat. Samma metod används av Integrum för att förankra titanimplantat i amputerade ben eller armar. Detta möjliggör att man kan fästa proteser på implantaten. Hittills har bolaget genomfört över 500 operationer med flera patientfördelar, såsom en ökad rörlighet, snabbare hantering av protesen samt att så kallad fantomsmärta med över 50 procent. I december 2020 fick Integrum ett PMA-godkännande i USA och därefter har tillväxten på denna marknad tagit fart.

Tre av de svagaste innehaven under perioden var Sabaf, Victoria och Embracer.

Didner & Gerge Small and Microcap hade en avkastning på motsvarande -4,0 procent under månaden, jämfört med index -4,8 procent.

Läs mer i månadsrapporten för september

Didner & Gerge US Small and Microcap

De innehav som gav bäst bidrag till Didner & Gerge US Small and Microcap i september var medicinteknikbolaget Semler Scientific, second hand-kedjan Winmark samt parfymtillverkaren Inter Parfums.

Semler Scientific tillverkar medicintekniska produkter vars lösningar främjar effektiviseringar i vården. Bolaget har en prisvärd och tidseffektiv mätteknik som bland annat gör det möjligt att tidigt upptäcka och därmed kunna förhindra hjärtinfarkt. Produkten räddar liv, förbättrar hälsovården samt sparar vårdgivaren och samhället pengar. Bolaget är välskött med en hög andel återkommande intäkter, stigande marginaler samt starka kassaflöden.

Winmark är en franchiseoperatör med ledande varumärken främst inom second hand-kläder i USA. Försäljningen drivs av en ökad hållbarhetsmedvetenhet hos konsumenten men framförallt av dess värdeerbjudande. Bolaget påverkades negativt under pandemin till följd av nedstängningar men har under året successivt rapporterat stigande försäljningssiffror. Vi tror att Winmark framöver kan fortsätta växa genom att öppna nya butiker och generera starka kassaflöden.

Parfymflaskor
Inter Parfums tillverkar parfymer och kosmetik för märken som Oscar de la Renta, Paul Smith, Repetto med flera. Foto: Nolan Kent/Unsplash

Inter Parfums producerar och tillverkar dofter främst under licenskontrakt med globala lyxvarumärken. Bolaget grundades 1982 av Philippe Benacin och Jean Madar som fortfarande är storägare samt verksamma i bolaget. Bolaget är välskött med en kapitallätt affärsmodell där fokus ligger på varumärkesbyggande. Bolaget har historiskt vuxit snabbare än marknaden. Marknadens tillväxt gynnas på lång sikt av en växande medelklass, främst i Asien samt stark efterfrågan av lyxmärken.

Fonden hade en negativ utveckling under september, och tyngdes av bland andra hälsovårdsbolaget LHC Group samt specialförsäkringsbolaget Palomar. Det senare var ett av augustis bästa bidragsgivare.

Läs mer i månadsrapporten för september

Hör förvaltarna live – Anmäl dig till kvartalswebbinarierna här