Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Oktober blev en stark börsmånad både hemmavid och globalt. Nedgången i september återhämtades och flertalet börser slutade månaden på nya toppnivåer. Energikrisen med större efterfrågan än utbud ledde till produktionsproblem, resursbrist och högre insatskostnader. Ökad inflationsoro och konsumentprishöjningar satte press på den amerikanska centralbanken att trappa ner tillgångsköpen och att höja räntorna. För bolagen i Didner & Gerges fonder var oktober en ytterligheternas månad.

Bilden ovan: Epiroc är ett av de bolag i Aktiefonden som gav starkast bidrag under månaden. Efterfrågan på gruvutrustning gynnas av trenderna inom automation, digitalisering och elektrifiering.  Foto: Epiroc

Didner & Gerge Aktiefond

Epiroc, Lindab och Husqvarna var Aktiefondens största positiva bidragsgivare under månaden, medan H&M, SKF och Embracer var fondens största negativa bidragsgivare. Trots bristen på komponenter och den kraftiga kostnadsinflationen inom råvaror, frakt och energi som gjort läget utmanande för tillverkande bolag, har de flesta levererat starka rapporter. Många verkstadsbolag, som har haft problem med lönsamheten under tuffa perioder, levererar nu starka siffror. Läget har delvis uppstått genom pandemirestriktioner, och förvaltarna bedömer att det gradvis kommer att förbättras under resterande delen av året och in i nästa år.

Epirocs rapport visade att de fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Efterfrågan på bolagets erbjudande inom gruvutrustning är stark. Bolagets fokus på att växa den viktiga serviceverksamheten ger effekt och de gynnas av trenderna inom automation, digitalisering och elektrifiering. Den bredare elektrifieringstrenden i samhället kommer att driva på efterfrågan på koppar under många år framöver vilket ökar efterfrågan på bolagets erbjudande.

Lindab går från klarhet till klarhet och rapporterade ett mycket starkt resultat. Nuvarande ledning har gjort betydande förbättringsåtgärder de senaste åren som ger resultat. Lindab visade även att de har en robust försörjningskedja och bra tillgång till råmaterial. De har en god leveranssäkerhet vilken är en konkurrensfördel särskilt i nuvarande situation då det råder brist på stål och andra produkter. Bolaget höjde också tillväxtmålen till minst 10 procent per år, från tidigare 5-8 procent.

SKF handlade svagt på sin rapport. Industrisegmentet som står för cirka 85 procent av koncernens rörelseresultat hittills i år fortsätter att utvecklas väl. Dock hade det mindre fordonssegmentet ett svagt kvartal då viktiga kunder minskade bilproduktionen kraftigt med kort varsel till följd av komponentbristen. Det resulterade i negativ tillväxt, minskad produktivitet och högre lagernivåer. Marginalen inom fordon blev därmed svag. Bilproduktionen har förutsättningar att öka i god takt under några år framöver från nuvarande låga nivåer. Koncernen fortsätter att konsolidera sin tillverkningskapacitet och automatisera produktion vilket kommer realisera stora besparingar fram till 2025. SKF genomför också en översyn för att uppnå den fulla potentialen i verksamheten.

Aktiefonden genererade en avkastning på 3,0 procent i oktober, och jämförelseindex steg 5,0 procent under samma period.

Läs mer i månadsrapporten

Didner & Gerge Småbolag

Småbolagsfonden gynnades i oktober av kursutvecklingen i Bufab, Mekonomen, Modulight, NP3 och Nolato, medan Pexip, LINK Mobility och Embracer utvecklades sämre.

Modulight noterades sent i september och kursutvecklingen har mer än dubblerats på den korta tiden på börsen. Bolaget släppte en kvartalsuppdatering i slutet av månaden som visade på fortsatt tillväxt i linje med förväntningarna. Värderingen sett till nuvarande intjäning kan framstå som hög men det finns bland annat betydande uppsida inom det som kallas PDT inom cancerbehandling. Modulight är involverad som teknikleverantör till ett stort antal projekt inom detta område.

Fonden deltog i börsintroduktionen av Byggfakta Group, ett informationsbolag inom byggsektorn som tillhandahåller olika digitala tjänster till sina kunder. Aktien fick en tråkig start och handlas strax under noteringskursen. Givet den starka marknadspositionen som bolaget har, de starka kassaflöden som affärsmodellen genererar och de tillväxtambitioner som ledningen har, framstår värderingen attraktiv.

Knowit är ett förhållandevis nytt innehav i fonden. Rapporten för det tredje kvartalet gav en tidig indikation om att förvärvet av Cybercom går enligt plan, vilket ledde till en god kursreaktion på rapportdagen. Förvaltarna bedömer att Knowit kan slå börsen under de kommande åren genom en attraktiv kombination av god underliggande tillväxt, kompletterande förvärv via en stark balansräkning och marginalökning via dels de synergier som uppstår efter Cybercom-förvärvet, dels en bättre priskomponent efter många år av förhållandevis oförändrade prisnivåer.

Största köp under månaden har skett i Byggfakta, Bonava och Embracer. Förvaltarna har minskat innehaven i bland annat Lagercrantz, Cary Group och AAK.

Småbolagsfonden var upp 3,7 procent under månaden, och jämförelseindex steg 6,4 procent.

Läs mer i månadsrapporten

Didner & Gerge Global

I oktober var Miljö- & energiteknik det överlägset bästa av Globalfondens fem investeringskluster, medan Digitala produkter & tjänster var det sämsta.

Ett av fondens kanske mindre kända bolag – Ameresco (klustret Miljö- & energiteknik) – steg med över 30 procent under månaden. Bolaget tillhandahåller i sin roll som integratör energilösningar till ett stort spann av både statliga och privata kunder, där de såväl ställer om kundens energikällor till förnyelsebara alternativ som effektiviserar kundens energiförbrukning. Det bästa sättet att få ned koldioxidutsläppen är att förbättra energieffektiviteten i existerande verksamheter. Detta är Amerescos expertisområde vilket gör att deras framtidsutsikter ser mycket lovande ut.

Ameresco bidrog även mest till fondens totalavkastning för oktober, följt av Stantec (Miljö- & energiteknik), Centene (Hälsovård & medicinteknik), WSP Global (Miljö- & energiteknik), och Novo Nordisk (Hälsovård & medicinteknik). På den negativa sidan utvecklades Fiserv (Digitala produkter & tjänster), Ping An Healthcare & Technology (New ventures), Gilead Sciences (Hälsovård & medicinteknik), B3 (Digitala produkter & tjänster), och Hologic (Hälsovård & medicinteknik) mindre väl.

Förenklat berodde upp- och nedgångar på uppskattade förvärv (Stantec), stark organisk utveckling (Ameresco, Centene, WSP Global) samt en framgångsrik produktlansering (Novo Nordisk fetmamedicin Wegovy), men även en bredare oro kring betalningssegmentet (Fiserv), legal och regulatorisk oro (B3, Gilead, Ping An Healthcare & Technology) samt frågetecken kring uthållighet i COVID-relaterade intäkter (Hologic).

Globalfonden steg 2,2 procent under månaden, medan jämförelseindex steg 3,2 procent.

Läs mer i månadsrapporten

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen i Small and Microcap under månaden var Sabaf, VNV Global och Victoria.

Foto: Unsplash

Italienska Sabaf är världens ledande tillverkare av komponenter till gasspisar. Produktportföljen inkluderar bland annat gasbrännare och säkerhetsventiler, där koncernen har 40 procent av den europeiska marknaden och en global marknadsandel på 10 procent. De tre senaste åren har Sabaf också breddat sitt produktutbud med förvärv av verksamheter inom gångjärn och elektroniska komponenter till vitvaror. Koncernen har också stärkt sin marknadsposition genom att löpande vinna ett antal viktiga flerårskontrakt med flera ledande europeiska och nordamerikanska vitvarutillverkare.

VNV Global är ett svenskt investmentbolag som investerar i onoterade bolag. Koncernen letar efter investeringar i branscher och bolag med tydliga inträdesbarriärer, möjliga nätverkseffekter och stor tillväxtpotential. VNV har gjort framgångsrika investeringar inom radannonser, men har utökat sina placeringar till att även omfatta verksamheter inom transport och digital hälsovård. VNV är en aktiv ägare och söker vanligtvis investeringar där bolaget kan bli en betydande minoritetsägare och aktivt delta i styrelsearbetet.

Brittiska Victoria Plc grundades 1895 och är idag Storbritanniens största tillverkare av heltäckningsmattor och nummer två i Australien. I slutet av 2017 tog Victoria sitt första steg in på kakel- och klinkermarknaden med förvärvet av spanska Keraben. 2018 och 2019 följde koncernen upp detta genom att köpa först Saloni och sedan Ibero.

Tre av de svagare innehaven under perioden var norska mjukvarubolaget Pexip, brittiska desinfektionsmedelstillverkaren Tristel och Embracer, som förvärvar, utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel.

Fonden genererade en avkastning på motsvarande 0,2 procent i oktober, medan jämförelseindex under denna period steg 1,4 procent.

Läs mer i månadsrapporten

Didner & Gerge US Small and Microcap

Fonden hade en positiv utveckling under oktober månad, med goda bidrag från bland andra parfymtillverkaren Inter Parfums, isoleringsbolaget Installed Building Products samt specialförsäkringsbolaget Kinsale.

Inter Parfums producerar och tillverkar dofter främst under licenskontrakt med globala lyxvarumärken. Bolaget grundades 1982 av Philippe Benacin och Jean Madar som fortfarande är storägare samt verksamma i bolaget. Bolaget har historiskt vuxit snabbare än marknaden, som på lång sikt gynnas av en växande medelklass, främst i Asien samt en stark efterfrågan av lyxmärken. Under månaden rapporterade bolaget försäljningssiffror samt höjde vinstutsikterna för helåret vilket fick aktien att stiga.

Installed Building Products, IBP, är en av USA:s ledande installatörer av isolering till bostäder. Den starka husmarknaden och ökade krav på mer isolering i hus, för att göra dem mer energieffektiva gynnar bolaget. Undermålig isolering är den största anledningen till energiförluster i bostäder vilket är kostsamt för husägaren samtidigt som det bidrar till stora koldioxidutsläpp. IBP leds idag av grundarens son Jeff Edwards, som dessutom är bolagets största aktieägare. Precis som fondens andra innehav är IBP välskött, lönsamt och har starka kassaflöden.

Specialförsäkringsbolaget Kinsale erbjuder sak- och olycksfallsförsäkring främst till mindre kunder. En egenutvecklad databas gör det möjligt att ständigt förbättra processerna, vilket har lett till att Kinsale har både högre servicenivåer och lägre kostnader än branschsnittet. Bolaget leds av sin grundare Michael Kehoe. Under månaden rapporterade bolaget kvartalssiffror som var klart bättre än marknadens förväntningar vilket fick aktien att stiga.

Bland fondens sämre bidragsgivare under månaden kan nämnas hälsovårdsbolaget LHC Group och sjukgymnastikbolaget U.S. Physical Therapy.

Läs mer i månadsrapporten