Den här sidan använder sig av cookies för en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Aktiva fonder och egen analys

Didner & Gerges samtliga fonder är aktivt förvaltade aktiefonder. Förvaltarna letar efter välskötta bolag att investera i, och hållbarhetsanalys är en integrerad del av bolagsanalysprocessen för samtliga Didner & Gerges fonder. I samband med analysen beaktas relevanta ESG-faktorer* och hur enskilda bolag ligger till jämfört med sina konkurrenter. ESG-faktorer diskuteras också löpande med representanter för bolagen. Vi kallar inte våra fonder för ”Etiska” eller ”Hållbara” – några andra alternativ existerar inte.

*Hållbarhet ur ett miljö- , socialt-  och ägarstyrningsperspektiv (även benämnt ESG).

Hållbarhet i investeringsprocessen

Vi väljer in
Tratt

Vi väljer att investera i bolag som agerar ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. Vår grundsyn är att ett välskött bolag är ett bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer, vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Vi har alltid ett långsiktigt perspektiv när vi investerar och  förvaltarna identifierar bolag som arbetar med hållbarhet ur ett långsiktigt perspektiv och har hållbarhet som en del av sin affärsmodell.

Vi väljer bort
Cirkel med kryss på

Negativ screening innebär att förvaltarna identifierar bolag som bryter mot internationella normer eller konventioner, samt bolag som är verksamma i branscher vi inte investerar i. Fonderna investerar inte i bolag vars verksamhet strider mot internationella riktlinjer och konventioner. Förvaltarna strävar även efter att utesluta investeringar i bolag som är verksamma i vissa branscher där vi bedömer att det finns stora utmaningar gällande hållbarhet. Vi har nolltolerans mot bolag som är involverade i kontroversiella vapen och kärnvapen, samt utesluter till stor del bolag som är involverade i fossila bränslen, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och krigsmateriel. För fullständiga exkluderingskriterier, se fondernas respektive hållbarhetsprofil (se längre ned på sidan).

Vi påverkar
Pratbubblor

Ansvar är en del av vårt ägararbete och genom att initiera dialog med bolag vi investerat i, kan vi påverka bolagen positivt för att utveckla och förbättra deras hållbarhetsarbete. Dialogen kan ske direkt via oss eller via tredje part i samarbete med andra investerare. För oss är det även viktigt att ha en god insikt i hur styrelsearbetet fungerar. Ett sätt att göra det är att vi engagerar oss i bolagens valberedningar, och att vi närvarar och röstar på bolagsstämmor i enlighet med vår ägarpolicy.

Hantering av hållbarhetsrisk

En hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Fondbolaget beaktar hållbarhetsrisker vid samtliga investeringar. Att ta hänsyn till frågor som rör miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning (ESG-faktorer) är en integrerad del i fondernas investeringsprocess och fondernas förvaltare bedömer alltid bolagets hållbarhetsrisk innan investering sker.

Läs mer om hållbarhetsrisk här

Hantering av negativa konsekvenser

Att ta hänsyn till frågor som rör miljö och socialt ansvarstagande och beakta negativa konsekvenser för hållbar utveckling är en integrerad del i investeringsprocessen. I samtliga bolagsanalyser integreras frågor om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, social- och miljömässig påverkan och bolagsstyrning. Specifika ESG-frågor som är väsentliga för respektive bolag dokumenteras innan investering och följs upp och uppdateras löpande.

Läs mer om negativa konsekvenser här

Ersättningspolicy

Fondbolagets ersättningspolicy är förenlig med fondbolagets hållbarhetsarbete. När fondbolaget bestämmer rörlig ersättning tas hänsyn till att den anställde följer interna regler, instruktioner och förfaranden samt respekterar regler och förfaranden om uppförande mot kunder tillika andelsägare.

Läs mer om ersättningspolicy här

 

Se också:

Didner & Gerges Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

FN:s Globala mål för hållbar utveckling – så bidrar Didner & Gerge

Globala målen

Didner & Gerge är undertecknare av CDP

CDP logga

 

Hållbarhetsprofiler för våra fonder:

Rapporter och dokument:

 

Hållbarhetsteamet

Hållbarhetsteamet: Åsa Eklund, Ansvarig regelefterlevnad och hållbarhet
Åsa Eklund, Ansvarig regelefterlevnad och hållbarhet och Mathilda Larsson, Hållbarhetskoordinator

 

Läs även om Didner & Gerges samhällsengagemang: