Den här sidan använder sig av cookies för en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Didner & Gerge väljer att investera i bolag som agerar ansvarsfullt och långsiktigt hållbart. Vår grundsyn är att ett välskött bolag är ett bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer, vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Vi har alltid ett långsiktigt perspektiv när vi investerar och strävar efter att hitta bolag som inser vikten av att hushålla med resurser och minimera risker.

För oss är det viktigt att göra ansvarsfulla investeringar och vi skaffar oss därför kunskap om hur bolagen i våra investeringsportföljer arbetar med hållbarhet. Vi ser gärna att hållbarhet är en central del i bolagets strategi och att det finns ett långsiktigt förhållningssätt i dessa frågor.

Ansvar är en del av vårt ägararbete

Genom att initiera dialog med bolag vi investerat i, kan vi påverka bolagen positivt för att utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete. Dialogen kan ske direkt via oss eller via tredje part i samarbete med andra investerare. För oss är det även viktigt att ha en god insikt i hur styrelsearbetet fungerar. Ett sätt att göra det är att vi engagera oss i bolagens valberedningar, samt att närvara och rösta på bolagsstämmor i enlighet med vår ägarpolicy.

Principer-för-aktieägarengagemang 2019

Hållbarhet i investeringsprocessen

Utöver att våra förvaltare tar del av externa analyser (ESG) gör vi även egna analyser i form av screening. Vi arbetar både med negativ och positiv screening för att välja potentiella bolag att investera i.

Positiv screening innebär att vi identifierar bolag som arbetar med hållbarhet ur ett långsiktigt perspektiv och har hållbarhet som en del av sin affärsmodell. Negativ screening innebär att vi analyserar huruvida bolagen bryter mot mänskliga rättigheter, men även om bolagens huvudsakliga verksamhet omfattar alkohol, tobak, militär utrustning, pornografi, spelverksamhet eller fossila bränslen. Våra fonder väljer i varierande grad bort bolag som är involverade i verksamheter som tobak, alkohol, fossila bränslen, militär utrustning och kommersiell verksamhet. Ingen av våra fonder investerar i bolag som är involverade i pornografi. Närmare beskrivning av fondernas innehav finns i årsberättelsen.

FN:s Globala mål för hållbar utveckling – och hur Didner & Gerge bidrar

Den 25 september 2015 antogs FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals). Världen har i och med detta enats om en affärsplan för framtiden, och vi behöver tillsammans göra en kraftansträngning för att till år 2030 uppnå målet att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Hur bidrar då du som fondsparare i Didner & Gerge Fonder till detta? Som fondbolag har vi ett relativt litet direkt miljöavtryck, men genom att låta hållbarhet genomsyra våra investeringsbeslut kan vår inverkan bli desto större.

Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha goda möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Hur bolagen vi investerar i arbetar med arbetsmiljöfrågor, de anställdas säkerhet och personalomsättning är något som våra förvaltare integrerar i sin analys av bolaget. Det är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, men även för att minimera de finansiella risker som kan uppkomma om företaget inte sköter sig på dessa punkter.

Vi anser att samhällsengagemang är viktigt och har valt att samarbeta med en av världens mest framstående biståndsorganisationer – Läkare utan gränser. Fondbolaget har även sponsrat Team Rynkeby till förmån för Barncancerfonden.

Vi ska arbeta för att jämställdhetsfrågor lyfts fram och medvetandegörs. Vi ska kartlägga risker för diskriminering och vidta lämpliga åtgärder i alla delar av verksamheten. För oss gäller det bl.a. arbetsmiljö, lönesättning, utbildning, rekrytering, samt möjlighet att kombinera arbete och föräldraskap. Detta är också viktiga faktorer i våra investeringsbeslut. Vi vill att de bolag vi investerar i ska ha samma grundvärderingar som oss, och att även de arbetar för att jämställdhetsfrågor lyfts fram och medvetandegörs.

Utgångspunkten i vår investeringsfilosofi är att hitta välskötta bolag med stabil ledning och ägare, samt långsiktigt hållbara affärsmodeller. Vi prioriterar investeringar i företag verksamma inom exempelvis vattenrening, vatten- och solkraft eller elbilar.

Hur vi än vrider och vänder på det, kommer vi inte undan att klimatfrågan är viktig ur ett ansvarsfullt och långsiktigt perspektiv. Vi strävar alltid efter att hitta bolag som inser vikten av att hushålla med resurser och minimera risker.

Den finansiella sektorn har ett relativt lågt klimatavtryck, men genom att beakta hållbarhet i investeringsbeslut kan dess inverkan bli stor. Genom exempelvis exkludering av fossila bränslen undviker vi per automatik att investera i de företag som producerar just fossila bränslen, och som allmänt också anses ha stor direkt negativ klimatpåverkan.

 

Undertecknat CDP

Didner & Gerge har undertecknat CDP (Carbon Disclosure Project). CDP är världens största undersökning av stora företags ambitioner vad det gäller klimatförändring och miljöskydd. Tusentals organisationer i ungefär 60 länder runtom i världen mäter och redovisar sina utsläpp av växthusgaser och sina klimatstrategier genom CDP. CPD agerar på uppdrag av mer än 700 institutionella investerare och ett 50-tal inköpsorganisationer kopplade till globala koncerner. Som fondbolag är vi beroende av våra portföljbolags rapportering. Genom CDP får vi möjligheten, tillsammans med andra investerare, att påverka bolagen till utökad och förbättrad rapportering, vilket gör att vi i vår roll som aktiva ägare kan ta kloka investeringsbeslut.

 

Dokument

Nedan kan du ladda ner bland annat hållbarhetsprofiler för våra fonder.

Läs även mer om vårt samhällsengagemang:

https://www.didnergerge.se/om-oss/samhallsengegemang/