Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Tvärtemot den traditionella trenden att augusti är en av de sämsta börsmånaderna för aktier, nådde många marknader nya toppar under månaden. Inte minst fortsatte amerikanska aktieindex att klättra, medan Stockholmsbörsen handlades i sidled.

Bilden ovan: Under augusti gjorde Globalfonden en nyinvestering i det nederländska industriföretaget Aalberts, som har en stark hållbarhetsprofil. En av bolagets många produkter är 3D-teknologi för flygbranschen. Foto: Shutterstock

Didner & Gerge Aktiefond

Hexagon, Thule och Atlas Copco var Aktiefondens största positiva bidragsgivare under månaden.

Verkstadsjätten Atlas Copco, som sedan länge sysslat med gruvdrift, levererar bland annat också utrustning och service till halvledarindustrin. Aktien har utvecklats starkt. Foto: Shutterstock

Mätteknikbolaget Hexagon fortsätter att utvecklas starkt och är bra positionerade mot de långsiktiga trenderna inom automation och digitalisering. Den ökande andelen mjukvara bidrar till mer stabilitet och högre marginaler. Historiken av god organisk samt förvärvad tillväxt håller i sig och väntas fortsätta många år framöver.

Tidigare under sommaren annonserade Hexagon ett relativt stort och spännande förvärv av Infors verksamhet inom enterprise asset management (EAM). Kunder inom industrin, fastigheter och infrastruktur använder EAM för att bevaka, följa upp och öka avkastningen på sina tillgångar, samt minska risken för driftstörningar. Förvärvet är en viktig pusselbit i Hexagons långsiktiga ambition att skapa autonoma lösningar, vilket skapar stora produktivitetsvinster för kunderna.

Embracers aktie gick svagt under augusti, huvudsakligen på grund av branschspecifik oro, men bolaget fortsätter utvecklas i rätt riktning. Spelportföljen har breddats kraftigt de senaste åren och de har en stark utvecklingspipeline som ska driva organisk tillväxt under flera år framöver. De fortsätter vara aktiva på förvärvssidan, vilket har varit en stor vinstdrivare historiskt. Det finns ett rekordstort antal förvärvskandidater och förvaltarna bedömer att utsikterna är goda för att se fortsatt många förvärv framöver. Aktien är relativt lågt värderad i relation till framtidsutsikter som Aktiefondsförvaltarna ser.

Brist på halvledare har varit i fokus under sensommaren och beror på en kombination av kapacitetsbrist, komplexa leverantörskedjor och pandemirestriktioner i Asien. Bristen på halvledare har påverkat särskilt bilindustrin. Även om det är tillfälliga störningar har det resulterat i en svag kursutveckling för exempelvis Autoliv, medan Atlas Copco, som levererar utrustning och service till halvledarindustrin har utvecklats starkt. Förvaltarna bedömer är att problemen är som värst under det tredje kvartalet i år och kommer att förbättras därefter.

Aktiefond slutade månaden på -1,5 medan jämförelseindex slutade på 0,5 procent.

Läs mer i Månadsrapporten

Småbolag

Fonden gynnades i augusti av kursutvecklingen i Vitec, Mekonomen och Link Mobility.

Link Mobility steg mer än 25 procent under augusti efter en stark delårsrapport som skingrade några av de frågetecken som lyfts kring deras organiska försäljningsutveckling under de senaste kvartalen.

Under sommaren ökade Småbolagsförvaltarna innehavet i Link på tesen att en återgång i marknadsföringssatsningar hos många företag skulle skapa en förbättring i försäljningen gentemot årets inledning – och så kom att bli fallet. Delårsrapporten visar en återgång till markant organisk försäljningstillväxt, och marginalerna förbättrades. De förvärv som annonserats under de senaste månaderna (Message Broadcast, Soprano Design) kommer även att transformera Link från en regional spelare i Europa till en global aktör, med ett starkt produktutbud i en snabbväxande marknad. Aktiens värdering framstår som låg givet de starka tillväxtmöjligheter som finns.

En annan av månadens vinnare var Mekonomen, som trots en oväntad negativ påverkan från en periodiseringseffekt överträffade förväntningarna markant. Den negativa utvecklingen av bruttomarginalen har vänt, den organiska tillväxten har återkommit och balansräkningen har stärkts avsevärt givet den starka underliggande kassaflödesgenerering som Mekonomen har.

Informationstjänsteföretaget Karnov har fört en förhållandevis sömning tillvaro på börsen sedan noteringen för två år sedan. Värderingen på omkring 20x årsvinsten är låg sett till de defensiva kvaliteter som Karnov uppvisade under det pandemipräglade fjolåret (vinsten upp samt fortsatt organisk tillväxt). Förvärvet av DIBKunnskap i Norge och det nyligen annonserade förvärvet av franska Echoline lägger till en ny dimension i tillväxtagendan genom ett steg på den snabbväxande marknaden för EHS-mjukvara (IT-stöd för att hantera regelefterlevnad inom miljö och arbetsmiljö).

Fonden äger sedan tidigare Ecoonline inom EHS-mjukvara som även de fortsätter att leverera på den tillväxtagenda de annonserade i samband med noteringen.

I augusti deltog Småbolag i den riktade nyemission som Vitec genomförde. Innehavet i Embracer ökades efter en period av svag utveckling för aktien.

Småbolagsfonden steg 2,3 procent, medan jämförelseindex steg 3,1 procent.

Läs mer i månadsrapporten

Didner & Gerge Global

Under augusti gjorde Globalfonden en nyinvestering i det nederländska industriföretaget Aalberts, som grundades 1975 och har rötter inom metallbearbetning.

Idag är Aalberts verksamma inom miljövänliga byggnader, hållbara transportmedel, effektivare halvledarindustri och industriella nischer. Aalberts har utvecklats från en relativt lågväxande, kapitaltung och stålfokuserad verksamhet till dagens bolag med fördelaktig organisk tillväxt, bättre marginaler och högre lönsamhet.  Bolaget har alltid haft en stark bolagskultur, men det tydligare fokuset på att serva vissa nischer med starkare strukturell medvind har inneburit att Aalberts växlat upp till en högre tillväxt och lönsamhetsnivå.

WSP Global, Novo Nordisk, Fairfax India, Prudential samt Hologic var de bolag i Globalfonden som utvecklades bäst under augusti. På den negativa sidan stack Centene, Nexon, Ping An Healthcare & Technology, B3 samt VF Corp ut. Nedgångarna berodde på makroekonomisk data som fick aktierna på fall, snarare än direkt bolagsrelaterade händelser. Exempelvis var ett svagare konsumentförtroende och utspel om regleringar av dataspelande i Kina bakomliggande faktorer.

Globalfonden steg 3,5 procent i augusti, medan jämförelseindex steg med 2,9 procent under månaden.

Läs mer i månadsrapporten

Didner & Gerge Small and Microcap

De tre innehav som bidrog mest positivt till avkastningen under månaden var Basler, Interpump och Carasent.

Tyska Basler är en ledande aktör inom högkvalitativa industriella kameror med en global marknadsandel på över 30 procent. Industrikameror utgör en central del av alla maskinvisionsystem och har väsentligt bättre prestanda än vanliga kameror, till exempel vad gäller bildhastighet. Baslers kameror används både av maskintillverkare, som integrerar dem i sina egna produkter, och som nätverkskameror för digital videoövervakning. 70 procent av koncernens försäljning går idag till applikationer inom industriell masstillverkning, till exempel för produktion av halvledare, men användningsområden inom medicinteknik, logistiklösningar och intelligenta trafiksystem växer snabbt.

Italienska Interpump är världsledande inom högtryckspumpar med en global marknadsandel på över 50 procent. Högtryckspumpar används bland annat i system för biltvättar och en mängd olika industriella applikationer. Interpump är även en betydande spelare inom hydrauliklösningar för bland annat tunga fordon. Förvärv har alltid utgjort en viktig del av Interpumps tillväxtstrategi, samtidigt som de har breddat koncernens kundbas och produkterbjudande betydligt de senaste tio åren.

Norska Carasent är ett holdingbolag vars främsta tillgång för närvarande är det svenska mjukvarubolaget Evimeria, som i sin tur erbjuder moderna digitala etjänster till hälso- och sjukvården. Bolagets lösningar riktar sig främst till privata aktörer inom specialistvård, primärvård, företagshälsa och paramedicin inom öppenvården.

I slutet av augusti köpte det välrenommerade europeiska private equity-bolaget Vitruvian Partners drygt 15 procent av aktierna i Carasent genom en riktad nyemission. Carasent har efter detta en mycket stark kassaposition som kan användas för ytterligare förvärv. I slutet av maj annonserade Carasent att de förvärvat mjukvarubolaget Metodika, som säljer lösningar för slutenvård.

Tre av de svagaste innehaven under perioden var den svenska mobilspelutvecklaren MAG Interactive, Embracer Group (se ovan under Aktiefond) och den norska enzymutvecklaren ArcticZymes.

Small and Microcap steg 0,1 procent i augusti, medan jämförelseindex slutade månaden på 3,3 procent.

Läs mer i månadsrapporten

US Small and Microcap

Fonden hade en positiv utveckling under augusti månad, med goda bidrag från bland andra komponenttillverkaren UFP Technologies, verkstadsbolaget Kadant samt specialförsäkringsbolaget Palomar.

UFP Technologies tillverkar förvaringslösningar och komponenter främst till medicintekniska produkter. Trenden med en åldrande befolkning samt en ökad användning av robotkirurgi eldar på behovet av UFP:s produkter. När många operationer ställdes in under coronapandemin minskade efterfrågan inom medicinteknik, men försäljningen kommer att öka successivt under 2021.

Kadant är en ledande tillverkare av utrustning och reservdelar till pappers-, massa- och processindustrin. Reservdelar utgör den största andelen av bolagets försäljning och används av deras kunder för att kontinuerligt effektivisera tillverkningen. Kadant gynnas av såväl den ökade e-handeln som efterfrågan på hållbara material.

Specialförsäkringsbolaget Palomar erbjuder naturkatastrofskydd i USA. Genom egenutvecklad teknik som är länkad till geokoder kan bolaget erbjuda mer flexibla försäkringsprodukter jämfört med ett traditionellt försäkringsbolag.

Försäkring mot naturkatastrofer är vanligtvis mycket dyrt men Palomars process, som är helt automatiserad, innebär att bolaget kan erbjuda försäkringar till mer fördelaktiga priser samtidigt som bolaget kan hålla nere riskerna. Med individuellt prissatta försäkringar och ett starkt distributionsnät tar Palomar andelar på en ineffektiv och växande marknad. Bolaget leds av sin grundare McDonald Armstrong som dessutom är en stor ägare i bolaget.

Hälsovårdsbolagen LHC Group samt Infusystem Holdings drog ner avkastningen under månaden. Förvaltarna ser att båda innehaven har långsiktiga tillväxtutsikter och att de påverkas positivt av en åldrande befolkning samt ökade krav på mer kostnadseffektiv vård.

Läs mer i månadsrapporten

Läs också: Stark kultur och ledning är A och O för US Small and Microcap