Hoppa till innehållet

28 nov 2022

Vårdskulden – en av de största utmaningarna för en åldrande värld

Hälsovård och medicinteknik är ett område där både innovationskraften och villigheten att betala är stor. Här finns en kombination av etablerade bolag, effektivare erbjudanden och relativt nya bolag vars själva grundande uppstod genom en fördelaktigare produkt, ett bättre läkemedel eller en effektivare tjänst.

Världens befolkning åldras snabbt, vilket medför stora utmaningar för hälso- och sjukvården. Under de senaste 50 åren har exempelvis medellivslängden i Sverige ökat från 75 till ca 83 år. Medellivslängden för män i Sverige är drygt 81 år. För kvinnor är den nästan 85 år, alltså nästan fyra år högre. Enligt SCB beräknas medellivslängden vara 88 år när vi nått till år 2060. En företeelse som sammanfaller med en ökad medellivslängd är att allt fler lever med en kronisk sjukdom och gör det under en längre tidsperiod. Enligt uppslagsboken betyder ordet kronisk långvarig och motsatsen är akut. En kronisk sjukdom kan man ibland, men oftast inte bli frisk från utan behandlingen går ut på att lindra besvären. Sjukdomen kan vara tidvis återkommande, långvarig eller livslång. Vanliga kroniska sjukdomar är hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer, lungsjukdomar, psykologiska sjukdomar och neurologiska sjukdomar som exempelvis MS.

Många är drabbade

Nästan halva Sveriges befolkning har en kronisk sjukdom och en fjärdedel har två eller fler. Mer än 80% av européerna över 65 år beräknas ha en kronisk sjukdom. De kroniska sjukdomarna står i dag för en stor del av landets totala sjukvårdskostnader – cirka 80 - 85% år 2014 enligt Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys – och befolkningen blir allt äldre. För många av de drabbade kommer sjukdomen påverka livet i hög grad. De multisjuka står för 50 procent av de samlade sjukvårdskostnaderna och drygt hälften av alla läkarbesök på akutmottagningar. Ett tydligt exempel är cancersjukdomar. För närvarande diagnostiseras årligen fler än 60 0000 individer i Sverige. Om 20 år beräknas samma siffra ha ökat till 100 000. Samhällets kostnad för cancer väntas år 2040 kunna uppgå till drygt 68 miljarder kronor, en siffra som kan ställas mot 36 miljarder kronor år 2013. Detsamma gäller globalt – kostnader för hälsovårdssystemen kan i många fall uppgå till närmare 15 - 20% av alla utgifter. Inte sällan växer dessutom dessa kostnader snabbare än intäkterna. En skrämmande utveckling som sätter krav på nytänkande.

”När du är sjuk finns det inget du hellre vill än att bli frisk”

Hälsovård & medicinteknik är ett område där både innovationskraften och villigheten att betala är stor. Inom området finns en intressant kombination av etablerade bolag som hittar nya tillväxtkurvor, differentierade hälsomässigt effektivare erbjudanden samt relativt nya bolag vars själva grundande uppstod genom en fördelaktigare produkt, ett bättre läkemedel eller en effektivare tjänst. Det är också ett föränderligt område. Regleringar, tillståndsprocesser, patent och prissättningar kan i olika grad hjälpa, stjälpa eller förändra bilden relativt snabbt. Det innebär ofta att priser på läkemedel och medicinteknisk utrustning sätts för att täcka de risker som tas och även för att kostnaden för de misslyckade forsknings- och utvecklingsprojekten ska täckas.

Tidig diagnos ökar chanserna

Kravet på effektivitet för alla steg i vårdkedjan gäller inte minst på diagnostiken. Genom välutvecklade screeningtest och avancerad diagnostik kan fler och fler människor diagnostiseras i ett tidigt stadium med en större chans att bli behandlade i tid. En tidigt diagnosticerad sjukdom och en tidig behandling innebär förutom större chans att bli frisk också att kostnaderna minskar. För att kunna göra det bästa möjliga av begränsade resurser måste laboratorierna fungera så effektivt som möjligt – men rätt tester måste också tas i rätt tid och på rätt plats i sjukvården. Ett av Globalfondens prioriterade investeringsområden inom hälsovård- & medicinteknik är just diagnostik. Förebyggande undersökningar i form av exempelvis mammografi är ett naturligt inslag i många kvinnors liv. Trots detta är bröstcancer den vanligaste cancerformen efter prostatacancer. Det finns olika typer av bröstcancer. De flesta blir av med sjukdomen efter behandling om bröstcancern upptäcks tidigt. Amerikanska Hologic är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av högkvalitativa diagnostikprodukter, medicinska avbildningssystem och kirurgiprodukter. Bolagets fokus och marknadsledarskap finns främst inom området kvinnohälsa, med innovativa lösningar som screening för livmoderhalscancer respektive mammografi för upptäckt av bröstcancer som två huvudområden. Under senare tid har bolagets framgångar inom diagnostik av väckt uppmärksamhet, där man har en bred portfölj av diagnostiska lösningar för infektionssjukdomar och screening för luftvägssjukdomar, däribland SARS-CoV-2-viruset. Tyska Qiagen är ett diagnostikbolag med fokus på molekylär diagnostik, tillämpad testning, akademisk och farmaceutisk forskning. Qiagen har fler än 500 000 kunder över hela världen, som alla söker svar från livets byggstenar – DNA, RNA och proteiner. 90% av omsättningen härstammar från förbrukningsprodukter (vätskor, kits, service m.m.) kring maskiner som används för diagnostiska test samt mjukvara som används för registrering och analys av resultaten. Franska Eurofins Scientific är ett av världens största nätverk av laboratorier med fler än 58 000 anställda i 54 länder och mer än 900 laboratorier över hela världen. Bolaget tillhandahåller testtjänster inom fyra huvudområden som har en stark inverkan på människors hälsa. Bolaget grundades av nuvarande VD Gilles Martin 1987 med att huvudsyfte att marknadsföra en patenterad teknologi för att verifiera ursprung och renlighet i livsmedel och drycker, men har växt till att ha över 200 000 validerade analysmetoder och till att årligen utföra över 450 miljoner kemiska och mikrobiologiska analyser inom olika områden, exempelvis jordbruk, livsmedel, miljö, läkemedel och produkttestning.

Effektiv vård

Det finns ett stort behov av en mer effektiv, nära och sammanhållen vård. Amerikanska Centene har bolaget en omfattande portfölj av hälsovårdslösningar för ca 25 miljoner individer, framförallt för de som innefattas av de nationella sjukvårdsförsäkringsprogrammen Medicare och Medicaid. Bolaget har fokus på att hjälpa till att minska kostnader inom sjukvårdssystemet samtidigt som vårdkvalitén ökar. Att utveckla nya läkemedel på ett mer effektivt sätt och att dessa nya läkemedels biverkningar är färre och lindrigare är ett annat sätt att minska kostnadstrycket inom hälsovården. Amerikanska Certara är specialiserade inom biosimulering och teknologi för att transformera traditionell läkemedelsframtagning genom att via användandet av mjukvara öka potentiella läkemedels utvecklingshastighet och att minska dess utvecklingskostnad. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Certaras mjukvara har varit inblandat i över 90% av alla nya läkemedelsgodkännanden av FDA sedan 2014. En åldrande befolkning innebär ett ökat användande av läkemedel och därmed ökade kostnader. Certaras mjukvara minska styckpriset för läkemedel genom att öka precisionen i forsknings- & utvecklingsfaserna. Tillsammans med bättre diagnostik öppnar också mer precis forskning upp för utveckling av läkemedel för behandling av ovanliga men allvarliga sjukdomar. Området kallads särläkemedel, vilket är ett område som italienska Recordati har en allt ökande försäljning och närvaro inom.

Global fetmaepidemi

Danska Novo Nordisk är en världsledande utvecklare och producent inom biologiska läkemedel. Bolagets kärnverksamhet baseras och fokuseras sedan grundandet 1923 på forskning och utveckling av läkemedel mot diabetes melitus och därtill relaterade kroniska sjukdomar. Inte minst fetma är en komplex kronisk sjukdom, som är mycket vanlig men även försummad och tabubelagd sjukdom. Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver den rådande situationen som en pågående global fetmaepidemi. Idag behandlas ungefär 2% av 650 miljoner patienter. Detta är ett gigantiskt terapiområde där Novo Nordisk har alla möjligheter att ta en ledande position från start, vilket dess nyligen lanserade medel för viktnedgång Wegovy ger indikation på att de kommer att lyckas med. Vår tro är att tillsammans kan diagnostik, bättre vårdplanering och en effektivare läkemedelsutveckling dämpa kostnadstrycket inom hälsovårdssystemet.

Av Henrik Andersson och Lars Johansson, förvaltare Didner & Gerge Global