Hoppa till innehållet

10 okt 2023

Fem fördelar med aktiv förvaltning

Aktiv fondförvaltning innebär att riktiga personer aktivt väljer ut och hanterar en portfölj av investeringar.

Motsatsen är passiv förvaltning, s.k. indexförvaltning, där en algoritm styr hur fonden investerar, till exempel i aktier som ingår i ett visst index. Alla fonder hos Didner & Gerge är aktivt förvaltade. 

Vid aktiv förvaltning analyserar förvaltarna noggrant bolagen och väljer sedan ut de företag som de bedömer på sikt har bäst chans att ge god avkastning. Aktiv förvaltning innebär att placeringarna ofta avviker från index, tidvis åt det positiva hållet och tidvis åt det negativa, men målet är att på sikt slå jämförelseindex. En indexfond kan som bäst ge avkastning som är något sämre än genomsnittet, eftersom den följer index och sedan tar ut avgifter. Alla Didner & Gerges fonder är aktivt förvaltade - ”made by humans” – en fond hos oss är inte en generisk produkt. Här listar vi fem fördelar med en aktivt förvaltad fond jämfört med indexfonder.

Möjlighet att plocka russinen ur kakan

Aktiv förvaltning innebär att förvaltarna gör en grundlig analys av de bolag som de finner intressanta och som lever upp till hållbarhets- och andra kriterier och endast därefter, om resultatet av analysen är gott nog, investerar man. Det minskar risken för att mindre lönsamma, ohållbara eller riskfyllda bolag finns med i portföljen. Förvaltarna försöker alltså plocka russinen ur kakan i stället för att ta med alla tillgångar och alltså också de som de inte är lika förtjusta i. Så som sker i en indexfond.

Möjlighet att undvika fallgropar och stå emot i hårt väder 

Aktiv förvaltning innebär generellt sätt att förvaltarna tror på ett bolags långsiktiga utveckling och därmed kan hålla fast vid sin investering även när börsen svänger. Detta betyder dock inte att ny information inte kan få förvaltaren att ibland ändra åsikt om ett bolags framtidsutsikter. Aktiv förvaltning innebär att förvaltarna känner de bolag som de investerat i på djupet och ständigt utvärderar dem. De följer noggrant bolagshändelser och relevant information som rör investeringarna. Detta gör att de i vissa fall kan undvika fallgropar eller andra svängningar som den generella marknaden missar.

Möjlighet att skörda när frukten är mogen

Som aktiv förvaltare bevakar man kontinuerligt portföljens innehav och gör justeringar om något bolags förutsättningar eller framtidsutsikter förändras. Om förvaltarna märker att en tillgång har blivit övervärderad av marknaden kan de besluta att sälja hela eller delar av innehavet och på så sätt ta del av den prisökning som skett sedan de själva investerade i bolaget, att skörda när frukten är mogen så att säga.

Möjlighet till ett mer hållbart sparande

Aktiva förvaltare som Didner & Gerge handplockar de bolag som de vill investera i. Utöver att de tror på bolagens framtida tillväxt rent resultatmässigt tittar de också på hur hållbara affärsmodeller företagen har. Detta är något som ofta kan gå hand i hand med en god prognos i övrigt. Det är dock inte givet att ett företag enbart på hållbarhetsgrunder har förutsättningarna för att få en god utveckling. Även här krävs en analys av bolaget i stort för att förstå bolagets fulla potential. Den analys som aktiva förvaltare gör när de väljer in bolag utifrån positiva hållbarhetsaspekter och där de även tittar på bolagens övriga parametrar, saknas i en indexfond.

Didner & Gerges förvaltare arbetar aktivt med hållbarhetsaspekten i de bolag de väljer ut, dels i första stadiet när de granskar bolagen, dels i senare skeden genom påverkansarbete i samtal med ledning och som aktiva delägare vid stämmor. Vid aktiv förvaltning finns förvaltarna där för att analysera bolagets möjligheter i stort men också för att bedöma hur hållbart företaget är på riktigt.

Möjlighet att rikta in sig på olika teman

Vid aktiv förvaltning finns möjlighet för förvaltarna att dra nytta av specifika investeringsteman eller trender som de tror kommer att utvecklas positivt på marknaden. Denna möjlighet gör att en fond kan dra nytta av och gynnas av potentiella tillväxtområden beroende på hur förvaltarna strukturerar portföljen.  

På det stora hela innebär aktiv förvaltning flera möjligheter att på sikt maximera avkastningen och hantera risker mer handgripligen jämfört med om man väljer passiv förvaltning. 

Se vår YouTube-kanal för filmklipp med våra förvaltare där de bland annat pratar om aktiv förvaltning