Hoppa till innehållet

14 feb 2022

Didner & Gerge kritiska till förslagen i utredningen ”Ett bättre premiepensionssystem” SOU 2019:44)

Didner & Gerge har idag lämnat sitt remissvar på utredningen ”Ett bättre premiepensionssystem”. Resmissvaret i sin helhet finns i slutet av detta inlägg. 

Den här artikeln publicerades ursprungligen den 14 februari 2020.

Vi är mycket måna om att förtroendet för fondbranschen som helhet ska vara mycket högt och att kraven för att få finnas på fondtorget ska vara högt ställda. Tyvärr har vi kunnat konstatera att kontrollen över vilka som har fått erbjuda sina fonder på fondtorget har brustit och att bristerna, trots att de varit kända, har tillåtits fortgå under lång tid. Vi var av det skälet en av de starkaste förespråkarna av de förändringar på premiepensionens fondtorg som trädde i kraft den 1 juli respektive den 1 november 2018 (steg 1). Åtgärderna inom ramen för steg 1 har hittills visat sig ha medfört förbättringar som väsentligt stärkt konsumentskyddet på fondtorget, vilket fondbolaget välkomnar. Fondbolaget ser dock betydande risker med de förslag som nu läggs fram i utredningen (steg 2). Förslagen i utredningen innebär att valfriheten på premiepensionens fondtorg kraftigt begränsas. Mot bakgrund av de effekter som åtgärderna inom ramen för steg 1 hittills har haft anser vi att en sådan begränsning – tillsammans med de betydande risker som fondbolaget pekar på med förslagen i utredningen – gör att förslagen i utredningen framstår som oproportionerliga och därför inte är rätt väg att gå. Det rimliga nu borde vara att åtminstone låta åtgärderna inom steg 1 verka fullt ut och sedan utvärdera dem sedan de fått verka under ett par års tid.

Remissvaret i sin helhet finns att läsa här: Remissvar SOU 2019_44 Didner & Gerge