Hoppa till innehållet

Didner & Gerge Fonder har antagit en policy för hållbara investeringar som omfattar samtliga fem värdepappersfonder som förvaltas av fondbolaget. Policyn fastställs årligen av VD. Samtliga fondbolagets förvaltare och övriga medarbetare som är delaktiga i investeringsbeslut eller ägarutövande ansvarar för att agera i enlighet med denna policy.

Att ta hänsyn till frågor som rör miljö och socialt ansvarstagande och beakta negativa konsekvenser för hållbar utveckling är en integrerad del i investeringsprocessen. I samtliga bolagsanalyser integreras frågor om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, social- och miljömässig påverkan och bolagsstyrning. Specifika ESG-frågor som är väsentliga för respektive bolag dokumenteras innan investering samt följs upp och uppdateras löpande.

Grundläggande för samtliga bolag som ingår i våra fonder är att de följer kraven i erkända internationella normer och överenskommelser. Fondernas innehav screenas kvartalsvis för efterlevnad av globala normer för miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsstandarder och antikorruption.

Exempel på frågor som omfattas vad gäller miljöområdet kan vara utsläpp av växthusgaser, hur bolaget använder icke förnybara resurser eller underlåtenhet att förhindra allvarlig miljöförstöring. Genom exempelvis exkludering av fossila bränslen undviker vi per automatik att investera i de bolag som producerar fossila bränslen- och som allmänt också anses ha stor direkt negativ klimatpåverkan. Fondbolaget identifierar och mäter också koldioxidavtrycket för fonderna årligen. Måttet redovisas som fondens koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. För att kunna bedöma fondens redovisade tal redovisar vi även siffran för ett jämförbart index eller indexfond. Fondbolaget tar även fram rapporter som visar hur fonderna står sig i relation till 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Exempel på frågor som omfattas vad gäller mänskliga rättigheter kan vara otillräckligt konsumentskydd, överträdelser av hälso- och säkerhetsnormer eller överträdelser av ursprungsbefolkningars rättigheter. Exempel på frågor som omfattas vad gäller arbetsrätt kan vara att bryta mot rätten till föreningsfrihet, diskriminering eller barnarbete. Vad gäller anti-korruption omfattas bland annat frågor om mutor.

Ingen av bolagets fonder investerar i bolag som är involverade i kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor, kemiska, biologiska vapen samt kärnvapen).

Exempel på internationella normer och överenskommelser som bolagen ska följa:

  • FN Global Compact som innefattar tio principer inom mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt samt anti-korruption.
  • OECD:s riktlinjer för multinationella bolag som innefattar bland annat frågor kring mänskliga rättigheter, offentliggörande av information, anställda, miljö, mutor och anti-korruption, konsumentintressen, konkurrens m.m.
  • ILO (Internationella arbetsorganisationen) som är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen samt att värna om föreningsfrihet, organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt.

Fondbolagets styrelse har fastställt Principer för aktieägarengagemang som syftar till att beskriva hur fondbolaget och förvaltare av fonderna utövar aktieägarengagemang i praktiken, genom att använda rösträtter knutna till de aktier som ingår i fonderna som förvaltas. Aktieägarengagemang handlar om ägarnas sätt att utöva påverkan och kontroll, till exempel i syfte att driva bolaget i en viss riktning för att därmed uppnå god bolagsstyrning.

Som fondbolag företräder vi fondandelsägarna i alla frågor som rör de förvaltade fonderna, vilket inkluderar att representera fondandelsägarna i ägarfrågor. Vårt aktieägarengagemang sker därför alltid i syfte att på bästa sätt ta tillvara på det förtroende som fondandandelsägarna har gett oss att förvalta deras kapital. Vi gör det genom att engagera oss för fondandelsägarnas gemensamma intresse i de bolag som deras tillgångar har investerats i.

Som företrädare för andelsägarna verkar vi därför för att de bolag som fondernas medel har investerats i agerar enligt relevanta regler och riktlinjer samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden. Fondbolaget deltar gärna i valberedningsarbete där sådan möjlighet ges.

Didner & Gerge Fonders Principer för aktieägarengagemang innehåller också beskrivningar av fondbolagets ägarengagemang utifrån bland annat hur relevanta frågor övervakas, dialoger med bolagsföreträdare, utövande av rösträtt och samarbete med andra aktieägare.