Hoppa till innehållet

En hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Fondbolaget beaktar hållbarhetsrisker vid samtliga investeringar. Att ta hänsyn till frågor som rör miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning (ESG-faktorer) är en integrerad del i fondernas investeringsprocess och fondernas förvaltare bedömer alltid bolagets hållbarhetsrisk innan investering sker.

Fondernas ESG-risker hanteras bland annat genom:

  • Screening av samtliga innehav för att identifiera bolag som bryter mot internationella normer eller konventioner, samt bolag som är verksamma i branscher vi inte investerar i
  • Påverkansarbete genom bland annat bolagsdialoger
  • Riskbedömning av samtliga investeringar

I syfte att minska risken för ESG-relaterade negativa konsekvenser väljer fonderna bort bolag som är aktiva inom ett flertal kontroversiella områden. Fondernas innehav screenas regelbundet via en extern och oberoende samarbetspartner.

Genom att aktivt påverka de bolag som fonderna investerar i tror vi att fondens risknivå kan sänkas och bidra till ett bättre resultat. Fondbolagets påverkansarbete sker i huvudsak genom deltagande i valberedningar, deltagande vid bolagsstämmor och gemensamt påverkansarbete tillsammans med andra större ägare.