Hoppa till innehållet

Koldioxidavtryck

Vi som fondbolag har ett relativt lågt direkt klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp, men genom att beakta dessa i våra investeringsbeslut kan vår indirekta påverkan på klimatet bli desto större. Genom exempelvis exkludering av fossila bränslen undviker vi per automatik att investera i de bolag som producerar fossila bränslen- och som allmänt också anses ha stor direkt negativ klimatpåverkan.

Vi identifierar och mäter koldioxidavtrycket för fonderna årligen. Beräkningarna utförs av en extern och oberoende part (ISS ESG) i samarbete med fondernas respektive förvaltare, och i enlighet med Fondbolagens förenings ”Vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck”. Det mått som Fondbolagens förening rekommenderar sina medlemsbolag att använda är ett mått som visar fondens koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. För att kunna bedöma fondens redovisade tal redovisar vi även siffran för ett jämförbart index eller indexfond.

Läs mer i varje fonds specifika koldioxidrapporter