Hoppa till innehållet

Vad är hållbarhet?

Alla verksamheter och produkter har i olika mån en påverkan på människor och planeten. Hållbarheten avgörs av en kombination olika faktorer, däribland: hur råvaran har utvunnits eller producerats, vilken form av energi som har använts vid tillverkningen, hur arbetsförhållandena är i företaget som har producerat varan, hur sociala och miljömässiga aspekter efterlevs i hela leverantörskedjan, hur produkten köps och används av oss konsumenter – och inte minst vad som händer efter att varan inte längre används.

Är hållbarhet och miljövänlighet samma sak?

Det enkla svaret är nej – hållbarhet är ett bredare begrepp som innefattar mer än miljöaspekter. Men med detta sagt, är naturligt nog klimatfrågan den kanske mest akuta och påtagliga för mänskligheten under en överskådlig framtid.

I investeringssammanhang brukar man definiera hållbarhet som att man tar hänsyn till miljö-, sociala och bolagsstyrningsaspekter (ESG: Environmental, Social and Governance). I det ingår förutom klimatförändringar och utsläpp av växthusgaser bland annat arbetsförhållanden, lokala samhällen, bolagsledningars ersättningsnivå, styrelsers sammansättning och mångfald.

Varför pratar ett fondbolag om hållbarhet?

Det finns en bred samsyn om att finansmarknaden kan ha ett avgörande inflytande, och ansvar, när det kommer till utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Till exempel spelar banker en viktig roll i att finansiera hållbara verksamheter, och de har även möjlighet att påverka genom att ställa krav på de företag de lånar ut pengar till. Pensionsbolag, som ofta har ett stort kapital som förvaltas långsiktigt, kan ha ett påtagligt inflytande genom sitt val av fonder de investerar i. Som fondbolag kan vi direkt påverka bolagen vi investerar i, genom egna dialoger eller tillsammans med andra investerare. Som aktieägare har vi även möjlighet att påverka genom att rösta på bolagens årsstämmor.

Att fondbolag pratar om hållbarhet beror också marknadens allt större efterfrågan på hållbara produkter. Enligt fondanalysföretaget Morningstar ökade antalet tillgängliga hållbarhetsfonder i USA med 30 procent bara under 20201. Sedan 2010 har utbudet fyrfaldigats. Även i Europa har utbudet ökat explosionsartat, och under 2020 slog europeiska hållbara fonder nya rekord när det gäller inflöden, förvaltat kapital och produktutveckling.

För att investera ansvarsfullt och hållbart behöver ett fondbolag ha kunskap om hur bolagen som ingår i fonderna arbetar med hållbarhet. Hållbarhet bör vara en central del i dessa bolags strategi, och det ska finnas ett långsiktigt perspektiv i bolagens hållbarhetsarbete.

Vad är ett hållbart fondsparande?

Genom ditt sparande i aktiefonder blir du indirekt delägare i de bolag som fonden investerar i, i Sverige eller i andra delar av världen. På så sätt gör ditt fondsparande att du indirekt blir delaktig i verksamheter som har påverkan på klimatet och samhällsutvecklingen.

För dig som vill spara hållbart är det därför viktigt att välja en fondförvaltare som noggrant väljer ut de underliggande investeringarna i fonderna, så att de tar hänsyn till kommande generationers behov. För att säkerställa just detta gör våra förvaltare en grundlig bolagsanalys innan de noggrant väljer ut fondens innehav. Vi investerar i ett fåtal utvalda bolag världen över, och lägger ner avsevärd tid på att ta reda på om bolagen drivs av personer med hög integritet och med affärsmodeller som behåller sin relevans, så att vi kan vara långsiktiga ägare. Vi ser oss som långsiktiga investerare med uppgift att investera i bolag som vi bedömer kommer att vara lönsamma och leverera god avkastning till våra kunder över tid och till en rimlig risk. Störst fokus i vårt hållbarhetsarbete läggs på vilka bolag vi väljer att investera i och hur dessa i sin tur arbetar med hållbarhet. Givetvis har vi även valt bort vissa bolag och branscher, men störst påverkan anser vi oss ha när vi väljer in välskötta bolag, samt när vi utövar påverkansarbete som ägare.

Vad ska man tänka på om man vill spara hållbart i fonder?

Tänk på att hållbarhet som sagt innefattar mer än klimatfrågor. Det finns mängder av olika märkningar av hållbara fonder på marknaden, allt ifrån Svanenmärkta fonder till koldioxidsnåla löv och hållbarhetsglober, för att nämna några. Dessa kan ge en fingervisning, men säger egentligen ingenting om fondens innehav eller målsättning.

Fram tills nu har det stått var och en mer eller mindre fritt att själva definiera vad som är en hållbar investering. Men med EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar har transparensen ökat. Regelverket har även som mål att underlätta för privata fondsparare i definitionen om vad som är en hållbar fond eller inte. Enligt regelverket kategoriseras fonder som antingen mörkgröna, ljusgröna eller övriga. En ljusgrön produkt ska främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper, medan en mörkgrön produkt går ett steg längre och har hållbara investeringar som sin målsättning. Alla Didner & Gerges fonder kategoriseras alla som ljusgröna. Vi tycker att detta är ett välkommet första steg i att öka transparensen mot kunderna när det kommer till hållbarhet, och att få bolag att ställa om sina verksamheter till att främja miljö- och sociala egenskaper och rapportera hållbarhetsdata på ett konsistent sätt. Vi tror också att det på så sätt blir svårare för oseriösa aktörer att ’grönmåla’ sina produkter.

När började man prata om hållbarhet?

Begreppet ”hållbar utveckling” introducerades av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester R. Brown 1981. År 1987 fick det spridning internationellt när FN-kommissionen för miljö och utveckling, World Commission on Environment and Development, även kallad Brundtlandkommissionen, lanserade begreppet i en rapport vid namn ”Vår gemensamma framtid”.

Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, som ledde kommissionen, definierade hållbar utveckling som:

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Detta är än idag definitionen på hållbar utveckling. Ända sedan dess har hållbar utveckling blivit en överordnad princip för FN:s arbete och för de Globala målen att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och inte minst lösa klimatkrisen.

Läs mer: Globala målen - För hållbar utveckling (globalamalen.se) 

1. ”Sustainable Funds U.S. Landscape Report. More funds, more flows, and impressive returns in 2020″, Morningstar 10 februari 2021.