Hoppa till innehållet

18 feb 2022

Koldioxidavtryck i våra fonder

Didner & Gerge Fonder har låtit mäta fondernas koldioxidavtryck.

Den här artikeln publicerades ursprungligen den 18 februari 2019. *

Beräkningarna har utförts av en extern part (ISS-ESG) och i enlighet med Fondbolagens förenings Vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck.

Fondernas koldioxidavtryck har mätts och beräknats av en extern part (ISS-ESG) och i enlighet med Fondbolagens förenings Vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck. Det mått som Fondbolagens förening rekommenderar sina medlemsbolag att använda är ett mått som visar fondens koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. För att kunna bedöma fondens redovisade tal redovisar vi även siffran för ett jämförbart index eller indexfond. Obs! Det är inte fondens ordinarie jämförelseindex som beräkningen utförts på.

Observera att koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande. Underliggande beräkningsdata omfattar:

  • scope 1 (företagens direkta utsläpp från utsläppskällor ägda eller kontrollerade av företaget.)
  • scope 2 (företagens indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme eller ånga). Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle.  

Vi publicerar inte måttet för fonden D&G US Small and Microcap då absoluta merparten av beräkningarna för denna fond endast är uppskattningar och därmed alltför otillförlitliga.

*Disclaimer

Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker, såsom ett pris på koldioxid, och underlättar påverkan på företagen till minskade utsläpp, genom till exempel krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens. Måttet ska ses i kontext av fondbolagets övergripande hållbarhetsarbete.

Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondens aktieportfölj ser ut. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Även växelkursförändringar påverkar mätningen.

Observera att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan bland annat eftersom:

• Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte heller de vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter,

• Utsläppsdata från bolag inte är fullständig,

• Endast vissa tillgångsslag mäts,

• Besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in,

• Information om fossila reserver inte ingår,

• Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.