Hoppa till innehållet

20 feb 2024

Ändrade fondbestämmelser för Småbolag, Small and Microcap och US Small and Microcap

Fondbestämmelserna för fonderna Didner & Gerge Småbolag, Didner & Gerge Small and Microcap och Didner & Gerge US Small and Microcap har ändrats. Ändringarna godkändes av Finansinspektionen den 20 februari 2024.

Vad har ändrats?

Taket för kontoplaceringar har sänkts från 20 procent till 10 procent. 

Taket för portföljbolags storlek har knutits till börsvärdet för den största konstituenten i respektive fonds jämförelseindex:

  • För Didner & Gerge Småbolag gällde tidigare ett tak om en procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Nu utgörs taket av börsvärdet för den största konstituenten i i fondens jämförelseindex, vilket är Carnegie Small Cap Return Index Sweden.
  • För Didner & Gerge Small and Microcap gällde tidigare ett tak om en halv procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Nu utgörs taket av börsvärdet för den största konstituenten i i fondens jämförelseindex, vilket är MSCI Europe Small + Micro Cap TR NET i SEK.
  • För Didner & Gerge US Small and Microcap gällde tidigare ett tak om en procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde. Nu utgörs taket av börsvärdet för den största konstituenten i i fondens jämförelseindex, vilket är MSCI USA Small Cap TR NET i SEK.

Redogörelsen för förvaringsinstitutets ansvar har förtydligats:

  • Redogörelsen inbegriper nu en beskrivning av förvaringsinstitutets ansvar vid förlust av depåförvarade finansiella instrument. Ansvaret i sig är inget nytt utan följer direkt av tillämplig lag (4 kap. 14 § lag [2004:46] om värdepappersfonder).
  • Redogörelsen anger nu uttryckligen att förvaringsinstitutet inte svarar för andra skador än förluster av depåförvarade finansiella instrument, såvida inte förvaringsinstitutet orsakat skadan uppsåtligen eller av oaktsamhet. Detta är i sig inget nytt, utan följer av tillämplig lag (4 kap. 15 § lag [2004:46] om värdepappersfonder). Ansvaret har i tidigare lydelse av fondbestämmelserna uttryckts som att förvaringsinstitutet inte ansvarar för skador om normal aktsamhet iakttagits.
  • Redogörelsens friskrivning från ansvar för skador som beror av svenskt eller utländskt 
    lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet (s.k. force majeure-händelser) har kompletterats. Den anger nu även vad som gäller i fråga om dröjsmålsränta  i händelse av uppskjuten betalning till eller från förvaringsinstitutet.
  • Redogörelsen har kompletterats med en erinran om att de ansvarsbegränsningar som anges i redogörelsen inte inskränker andelsägarens lagstadgade rätt till skadestånd.

Anledning till ändringarna

Ändringen avseende taket för kontoplaceringar har gjorts för att fonderna vid ytterst få tillfällen 
utnyttjat det tidigare utrymmet och att fonderna så långt möjligt ska vara investerade i aktier.

Ändringen avseende taket för portföljbolags storlek har gjorts för att fonderna tidigare inte kunnat 
placera i jämförelseindexens fulla investeringsuniversum. Ändringen syftar till att harmonisera fondernas placeringsmöjligheter med respektive jämförelseindex och därmed möjliggöra en mer rättvisande performanceutvärdering. Mellan indexrevideringar kan förekomma relativt stora skillnader mellan tidigare nyttjade riktvärden (en respektive en halv procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde, se ovan) och värdet på största konstituenten i respektive index. För Didner & Gerge Small and Microcap och Didner & Gerge US Small and Microcap, som båda investerar utanför Sverige, gäller vidare att jämförelser med den svenska aktiemarknadens börsvärde inte är relevanta. 

Ändringarna (förtydligandena) avseende förvaringsinstitutets ansvar har gjorts på inrådan av förvaringsinstitutet. Ändringarna innebär inte någon skillnad i sak eftersom ramarna för förvaringsinstitutets ansvar följer av tillämplig lag. Det bedöms dock vara till andelsägarnas fördel att kunna utläsa direkt ur fondbestämmelserna vad som gäller i detta avseende.

Inga av ändringarna förväntas medföra några direkta konsekvenser för andelsägarna. 

Ändringarna har godkänts av Finansinspektionen. 

Läs eller ladda ner denna information här

Här finner du våra fondbestämmelser, informationsbroschyren och fondernas faktablad

Har du några frågor eller funderingar, välkommen att kontakta oss.