Hoppa till innehållet

Fondbolaget undertecknade år 2015 FN:s principer för hållbara investeringar (Principles for Responsible
Investments, PRI). PRI omfattar sex principer, vilka fondbolaget genom undertecknandet har åtagit sig att
följa. De sex principerna innebär i korthet följande för fondbolaget:

 1. Vi ska beakta ESG-aspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
  2. Vi ska vara aktiva ägare och beakta ESG-frågor i våra egna riktlinjer och i vårt arbete.
  3. Vi ska verka för en större öppenhet kring ESG-frågor i de bolag vi investerar i.
  4. Vi ska aktivt verka för att främja acceptans och implementering av principerna inom finansbranschen.
  5. Vi ska arbeta tillsammans för att följa principerna så effektivt som möjligt.
  6. Vi ska rapportera kring våra aktiviteter och framsteg vad gäller vårt arbete med att implementera
  principerna.

Fondbolaget tar därutöver hänsyn till följande internationella normer och överenskommelser:

 • FN Global Compact
  innefattar tio principer inom mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt samt anti-korruption
  (www.unglobalcompact.org).
 • OECD:s riktlinjer för multinationella bolag
  innefattar bland annat frågor kring mänskliga rättigheter, offentliggörande av information, anställda,
  miljö, mutor och anti-korruption, konsumentintressen, konkurrens m.m. (www.oecd.org).
  ILO (Internationella arbetsorganisationen)
 • ILO är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och
  främja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen
  samt att värna om föreningsfrihet, organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt (www.ilo.org/global).
  De bolag som ingår i våra fonder ska följa kraven som ställs i dessa normer och överenskommelser