Hoppa till innehållet

Hållbarhet i förvaltningen

Vi är en aktiv förvaltare som noggrant väljer ut innehav till fonderna utifrån en grundlig bolagsanalys. Vi investerar i ett fåtal utvalda bolag världen över. Våra förvaltare lägger ner avsevärd tid på att utröna huruvida bolag drivs av personer med hög integritet och med affärsmodeller som behåller sin relevans, så att vi kan vara långsiktiga ägare. För oss är det viktigt att göra ansvarsfulla investeringar och vi skaffar oss därför djup kunskap om hur bolagen i våra fonder arbetar med hållbarhet. Vi ser gärna att hållbarhet är en central del i bolagens strategi. Vi ser oss som långsiktiga investerare med uppgift att investera i bolag som vi bedömer kommer att vara lönsamma och leverera god avkastning till våra kunder över tid och till en rimlig risk. Risk innefattar i detta avseende både finansiella risker och hållbarhetsrisker. Utgångspunkten i investeringsfilosofin för fondbolagets samtliga fonder är att hitta välskötta bolag med stabil ledning och ägare samt hållbara affärsmodeller. Utvärderingen av investerbara bolag innefattar miljö-, sociala-, och bolagsstyrningsfrågor (ESG*).

*ESG beskriver hållbarhet ur ett miljö- (Environmental), socialt- (Social) och ägarstyrningsperspektiv (Governance).

Störst fokus i vårt hållbarhetsarbete läggs på vilka bolag vi väljer att investera i och hur dessa i sin tur arbetar med hållbarhet. Givetvis har vi även valt bort vissa bolag och branscher, men störst påverkan anser vi oss ha när vi väljer in välskötta bolag, samt när vi utövar påverkansarbete som ägare.

För oss är det en självklarhet att inte investera i bolag som bryter mot internationella normer eller överenskommelser. Vi investerar heller inte i bolag som är involverade i följande produkter:

  • Kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor, kemiska, biologiska vapen samt kärnvapen)
  • Fossila bränslen
  • Kärnkraft
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Tobak
  • Cannabis

Fonderna utesluter även i varierande grad bolag som är involverade i vapen och/eller krigsmateriel, alkohol, samt GMO (Genetiskt Modifierade Organismer).

För att säkerställa att bolagen i våra fonder inte bryter mot någon konvention eller annan internationell överenskommelse, eller om det finns misstanke om exempelvis miljöbrott eller brott mot mänskliga rättigheter, screenas fondportföljerna fyra gånger per år. Fondbolaget mottar även löpande rapporter på nytillkomna misstänka överträdelser. Portföljerna screenas av en extern och oberoende part, ISS ESG. Via screeningen får vi information om hur bolagen följer internationella normer och överenskommelser från exempelvis FN, EU, OECD och ILO samt eventuella överträdelser av dessa normer. I denna screening omfattas efterlevnad av globala normer för miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsstandarder och antikorruption.

Exempel på frågor som omfattas vad gäller miljöområdet kan vara hur bolaget använder icke förnybara resurser eller underlåtenhet att förhindra allvarlig miljöförstöring. Exempel på frågor som omfattas vad gäller mänskliga rättigheter kan vara otillräckligt konsumentskydd, överträdelser av hälso- och säkerhetsnormer eller överträdelser av ursprungsbefolkningars rättigheter. Exempel på frågor som omfattas vad gäller arbetsrätt kan vara att bryta mot rätten till föreningsfrihet, diskriminering eller barnarbete. Vad gäller antikorruption omfattas bland annat frågor om mutor.

Utöver ovanstående åtar sig Globalfonden och Resilient World Small Cap, som är Svanenmärkta fonder, att vid bekräftad överträdelse sälja av det berörda innehavet så snart som möjligt med hänsyn till andelsägarnas intressen, dock senast inom tre månader från att överträdelsen bekräftats. Om misstanke om överträdelse föreligger ska Globalfondens förvaltare göra en bedömning av situationen och bolagets åtgärder och möjligheter att komma tillrätta med situationen.

Vid en verifierad överträdelse kommer fondbolaget att informera om detta på sin hemsida inom tre månader från det att informationen kring överträdelsen mottagits. Om problem och misstanke kvarstår kommer innehavet att säljas senast 24 månader efter det att fondbolaget har tagit del av informationen.