Den här sidan använder sig av cookies för en bättre användarupplevelse

Här finner du samlat viktig information om vår verksamhet och det regelverk vi följer.

Viktig information för dig som sparar i våra fonder

Här har vi samlat information som kan vara viktig för dig, om vår verksamhet och det regelverk vi följer.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid som överstiger fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bland annat marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk.

 För mer information om risk, se respektive fonds informationsbroschyrer. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning.

Konsumentinformation

Didner & Gerge Fonder AB:s klagomålsansvarige är Henrik Didner. Om du har klagomål kan dessa framföras muntligen alternativt skriftligen om det krävs. Du bör få svar i ärendet snarast. Kontakta oss på 018-64 05 40 eller info@didnergerge.se.

Ytterligare vägledning kan du få av Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få en eventuell tvist prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.

För ytterligare information angående klagomål, incitament, portföljstrategi, ägarpolicy, rösträtter, ersättningspolicy, ”bästa möjliga resultat”, samt felaktigt NAV, se dokument nedan.

Information om fondbolagets behandling av personuppgifter

Didner & Gerge Fonder AB, org.nr. 556491-3134, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar. Kontaktuppgifter till fondbolaget finner du nedan.

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du blir fondandelsägare eller som samlas in vid annat tillfälle används för att fullgöra fondbolagets rättsliga skyldighet att föra andelsägarregister. Uppgifterna används för administration och fullgörelse av ingångna avtal. Uppgifterna som du lämnar kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex uppdatering av adressuppgifter genom samkörning med statens person- och adressregister SPAR.

Personuppgifterna kan utgöra underlag för fondbolagets interna marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt för fondbolagets egen marknadsföring. Denna behandling är nödvändig för fondbolagets berättigade intresse att marknadsföra och utveckla sina produkter.

Fondbolaget anlitar ett antal tjänsteleverantörer som fungerar som personuppgiftsbiträden och som kan komma att behandla dina personuppgifter. Fondbolaget anlitar t ex en leverantör av fondhandelssystemet samt en IT-leverantör som sköter fondbolagets datasystem. Med samtliga dessa biträden finns separata avtal som reglerar biträdets hantering av personuppgifter å fondbolagets vägnar. Någon delning av personuppgifterna med andra aktörer än personuppgiftsbiträdena sker inte. I vissa fall kan dock en delning komma ett ske på grund av skyldigheter enligt lag, t ex med Skatteverket eller Polismyndigheten.

De personuppgifter som behövs för att fondbolaget ska ha en tillräcklig kundkännedom gallras fem år efter att du har upphört att vara kund. Enligt penningtvättsregelverket har fondbolaget en skyldighet att lagra dessa uppgifter i minst fem år efter att du har upphört att ha en affärsförbindelse med fondbolaget.

Du har rätt att begära tillgång till och radering av personuppgifter eller begränsning av behandling eller att invända mot behandlingen. Fondbolaget har dock en skyldighet att i vissa fall behandla dina personuppgifter och att lagra dem för en viss period, t ex på grund av penningtvättsregelverket. För att du ska kunna vara kvar som kund är det dessutom nödvändigt att fondbolaget behandlar dina personuppgifter.
Datainspektionen fungerar som tillsynsmyndighet gällande frågor om hantering av personuppgifter.
Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att fondbolagets behandling av personuppgifter strider mot regelverket. Kontaktuppgifter till Datainspektionen återfinns nedan.
Kontakta fondbolaget om du önskar utnyttja någon av rättigheterna eller vill ha mer information kring dem eller fondbolagets hantering av personuppgifter.

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig:
Didner & Gerge Fonder AB
Box 1008
751 40 Uppsala
info@didnergerge.se
018-64 05 40

Kontaktuppgifter tillsynsmyndighet:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

Rådgivning

Vår huvuduppgift är att bedriva en aktiv förvaltning. Att bedriva rådgivning är en tillståndspliktig verksamhet som Didner & Gerge Fonder AB inte har tillstånd att utföra. Den information vi tillhandahåller är av generell karaktär och ska således alltid ses som marknadsföring och inte rådgivning.

Marknadsföring inom EES

Didner & Gerge Fonder AB har anmält till Finansinspektionen om marknadsföring av fondandelar i Finland och Norge. Till anmälan har bifogats informationsbroschyr, faktablad, samt hel- och halvårsredogörelse, vilka finns tillgängliga här på hemsidan.

Penningtvättslagen

Den svenska penningtvättslagen ska förhindra att företag inom den finansiella sektorn används för penningtvätt och finansiering av terroristverksamheter. Lagen innebär att fondbolaget är skyldigt att göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt. Fondbolaget måste uppnå kundkännedom genom att inhämta information om affärsförbindelsens syfte och art. Vi måste ibland ställa frågor till dig angående dina insättningar. Läs mer om varför här.

TILL TOPPEN