Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns här.

Ladda ner vår Hållbarhetspolicy 2023

Hållbarhetspolicyns omfattning

Denna hållbarhetspolicy utgör ramverket för hur fondbolaget ser på hållbara investeringar. Policyn omfattar samtliga av fondbolaget förvaltade fonder. Eftersom policyn utgör ett ramverk, står det varje fond och respektive förvaltare fritt att ta mer långtgående hänsyn till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten än vad som anges i policyn.

Vår filosofi

Vi agerar alltid utifrån våra fondandelsägares bästa intresse. Att förvalta kapital är ett förtroendeuppdrag. Vår viktigaste uppgift är att på ett ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart sätt aktivt förvalta och öka värdet av våra fondandelsägares tillgångar. Utgångspunkten i vår investeringsfilosofi är att hitta välskötta bolag med stabil ledning och ägare samt långsiktigt hållbara affärsmodeller, vilket också är en bra grogrund för hållbarhet i förvaltningen.

För oss är det viktigt att göra ansvarsfulla investeringar och vi skaffar oss därför kunskap om hur bolagen som ingår i våra fonder arbetar med hållbarhet. Vi ser gärna att hållbarhet är en central del i dessa bolags strategi, samt att det finns ett långsiktigt perspektiv i bolagens hållbarhetsarbete.

Hållbarhet är för oss ett brett begrepp som genomsyrar en hel organisation. I finansbranschen har ESG blivit ett vedertaget begrepp, som används för att beskriva hållbarhet ur ett miljö- (Environmental), socialt- (Social) och ägarstyrningsperspektiv (Governance). Fondbolaget inkluderar hållbarhet i förvaltningen dels genom att ta del av relevant information om de bolag som ingår i fonderna och agera utifrån denna, dels genom att vara med och påverka dessa bolag ur ett ägarperspektiv.

Hållbarhet i förvaltningen

Fondbolaget är en aktiv förvaltare som noggrant väljer ut innehav till fonderna utifrån en grundlig bolagsanalys. Vi investerar i ett fåtal utvalda bolag världen över. Våra förvaltare lägger ner avsevärd tid på att utröna huruvida bolag drivs av personer med hög integritet och med affärsmodeller som behåller sin relevans, så att vi kan vara långsiktiga ägare. För oss är det viktigt att göra ansvarsfulla investeringar och vi skaffar oss därför djup kunskap om hur bolagen i våra fonder arbetar med hållbarhet. Vi ser gärna att hållbarhet är en central del i bolagens strategi. Vi ser oss som långsiktiga investerare med uppgift att investera i bolag som vi bedömer kommer att vara lönsamma och leverera god avkastning till våra kunder över tid och till en rimlig risk. Risk innefattar i detta avseende både finansiella risker och hållbarhetsrisker. Utgångspunkten i investeringsfilosofin för fondbolagets samtliga fonder är att hitta välskötta bolag med stabil ledning och ägare samt hållbara affärsmodeller. Utvärderingen av investerbara bolag innefattar miljö-, sociala-, och bolagsstyrningsfrågor (ESG*).

*ESG är ett vedertaget begrepp i finansbranschen, som används för att beskriva hållbarhet ur ett miljö- (Environmental), socialt- (Social) och ägarstyrningsperspektiv (Governance).

Störst fokus i vårt hållbarhetsarbete läggs på vilka bolag vi väljer att investera i och hur dessa i sin tur arbetar med hållbarhet. Givetvis har vi även valt bort vissa bolag och branscher, men störst påverkan anser vi oss ha när vi väljer in välskötta bolag, samt när vi utövar påverkansarbete som ägare.

För oss är det en självklarhet att inte investera i bolag som bryter mot internationella normer eller överenskommelser. Vi investerar heller inte i bolag som är involverade i följande produkter:

  • Kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor, kemiska, biologiska vapen samt kärnvapen)
  • Fossila bränslen
  • Kärnkraft
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Tobak
  • Cannabis

Fonderna utesluter även i varierande grad bolag som är involverade i vapen och/eller krigsmateriel, alkohol, samt GMO (Genetiskt Modifierade Organismer).

För mer information kring respektive fond: se vår senaste årsberättelse på sidan Hållbarhet, samt förtydliganden av de exkluderingskriterier vi tillämpar, längre ner.

För att säkerställa att bolagen i våra fonder inte bryter mot någon konvention eller annan internationell överenskommelse, eller om det finns misstanke om exempelvis miljöbrott eller brott mot mänskliga rättigheter, screenas fondportföljerna fyra gånger per år. Fondbolaget mottar även löpande rapporter på nytillkomna misstänka överträdelser. Portföljerna screenas av en extern och oberoende part, ISS ESG. Via screeningen får vi information om hur bolagen följer internationella normer och överenskommelser från exempelvis FN, EU, OECD och ILO samt eventuella överträdelser av dessa normer. I denna screening omfattas efterlevnad av globala normer för miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsstandarder och antikorruption.

Exempel på frågor som omfattas vad gäller miljöområdet kan vara hur bolaget använder icke förnybara resurser eller underlåtenhet att förhindra allvarlig miljöförstöring. Exempel på frågor som omfattas vad gäller mänskliga rättigheter kan vara otillräckligt konsumentskydd, överträdelser av hälso- och säkerhetsnormer eller överträdelser av ursprungsbefolkningars rättigheter. Exempel på frågor som omfattas vad gäller arbetsrätt kan vara att bryta mot rätten till föreningsfrihet, diskriminering eller barnarbete. Vad gäller antikorruption omfattas bland annat frågor om mutor.

Utöver ovanstående åtar sig Globalfonden, som är en Svanenmärkt fond, att vid bekräftad överträdelse sälja av det berörda innehavet så snart som möjligt med hänsyn till andelsägarnas intressen, dock senast inom tre månader från att överträdelsen bekräftats. Om misstanke om överträdelse föreligger ska Globalfondens förvaltare göra en bedömning av situationen och bolagets åtgärder och möjligheter att komma tillrätta med situationen.

Vid en verifierad överträdelse kommer fondbolaget att informera om detta på sin hemsida inom tre månader från det att informationen kring överträdelsen mottagits. Om problem och misstanke kvarstår kommer innehavet att säljas senast 24 månader efter det att fondbolaget har tagit del av informationen.

Hållbarhetsrisker

Som fondbolag är vi från och med 10 mars 2021 skyldiga att förhålla oss till EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (så kallade Disclosure-förordningen). Disclosure-förordningen fastställer att vi som fondbolag är skyldiga att tillhandahålla hållbarhetsrelaterade upplysningar avseende hur vi integrerar hållbarhetsrisker och beaktar negativa konsekvenser för hållbar utveckling i vår förvaltning.

Hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. De hållbarhetsfaktorer som beaktas innefattar miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Fonderna beaktar hållbarhetsrisker vid samtliga investeringar, vilket innefattar en grundlig analys av vilka hållbarhetsrisker varje enskilt innehav står inför, samt hur dessa risker förväntas påverka fondens avkastning. Ansvarig förvaltare utför prognos av hållbarhetsrisk innan investering sker i nya värdepapper samt ansvarar för regelbunden uppdatering av portföljens aktuella riskbedömning.

Fondbolaget inkluderar även ovan nämnd information i den årliga hållbarhetsrapporten, där det framgår i vilken utsträckning de miljörelaterade eller sociala egenskaperna har uppnåtts.

Svanenmärkt Globalfond

Fondbolaget har idag en fond med Svanenmärkning. Utöver våra egna krav för hur en fond förvaltas hållbart följder denna fond, Didner & Gerge Global, även Svanens krav för att bibehålla Svanenmärkningen. Dessa kriterier omfattar bland annat att Globalfonden inte investerar i bolag som utvinner, förädlar eller producerar elkraft från fossila bränslen och/eller uran.

Förvaltarna av fonden har även åtagit sig att utföra en utförlig ESG-analys för minst 90 % av fondens innehav, samt att främst investera i de innehav som har ett starkt hållbarhetsbetyg. Fonden ska även främja bolag som befinner sig i övergångsfasen till en mer hållbar verksamhet.

Koldioxidavtryck

Vi som fondbolag har ett relativt lågt direkt klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp, men genom att beakta dessa i våra investeringsbeslut kan vår indirekta påverkan på klimatet bli desto större. Genom exempelvis exkludering av fossila bränslen undviker vi per automatik att investera i de bolag som producerar fossila bränslen- och som allmänt också anses ha stor direkt negativ klimatpåverkan.

Fondbolaget identifierar och mäter koldioxidavtrycket för fonderna årligen. Beräkningarna utförs av en extern och oberoende part (ISS ESG) i samarbete med fondernas respektive förvaltare, och i enlighet med Fondbolagens förenings ”Vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck”. Det mått som Fondbolagens förening rekommenderar sina medlemsbolag att använda är ett mått som visar fondens koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. För att kunna bedöma fondens redovisade tal redovisar vi även siffran för ett jämförbart index eller indexfond.

Se också: fullständig redovisning av våra fonders koldioxidavtryck på sidan Hållbarhet.

Vårt ägararbete

Vårt ägararbete innefattar fondbolagets principer för arbete med miljö, socialt ansvarstagande och ägarstyrningsfrågor (ESG). Fondbolaget påverkar genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete, vilket innefattar deltagande i valberedningar samt deltagande och röstning på bolagsstämmor. Genom bolagsdialoger får vi bättre förståelse för hur bolagen sköts samt får möjlighet att diskutera med bolagen kring hållbarhetsfrågor. Även om det ibland kan ta tid innan en förändring kommer till stånd, anser fondbolaget att ägardialoger som utgångspunkt är ett mer framgångsrikt sätt att påverka utvecklingen i bolagen än en avyttring av innehavet.

Dialoger kan antingen vara proaktiva eller reaktiva. De kan antingen ske direkt mellan fondbolaget och ägarbolagen alternativt indirekt via tredje part i form av samarbete mellan fondbolaget och annan investerare som utövar dialogen.

Se också vår redovisning över fondbolagets deltagande vid valberedningar och bolagsstämmor på sidan Hållbarhet.

För mer information kring vårt ägarstyrningsarbete, se våra Principer för aktieägarengagemang på sidan Hållbarhet.

Ansvar

Hållbarhetspolicyn är föremål för årlig översyn, även om inga ändringar beslutats.

Ansvarig för att denna policy uppdateras årligen är VD eller av VD utsedd person.

Fondbolagets hållbarhetskoordinator arbetar med att samordna fondbolagets hållbarhetsarbete på övergripande nivå, samt med att se över och följa upp fondbolagets efterlevnad av hållbarhetspolicyn. Hållbarhetsansvarig respektive hållbarhetskoordinator arbetar med innehållet i policyn och rapporterar till VD. Samtliga fondbolagets förvaltare och övriga medarbetare som är delaktiga i investeringsbeslut eller ägarutövande ansvarar för att agera i enlighet med denna policy.

 

Förtydligande av exkluderingskriterier

Följande kriterier gäller för samtliga av våra fonder:

Kontroversiella vapen:

Vi investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer eller överenskommelser. Kontroversiella vapen innefattar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Med involvering i denna sektor avses antingen produktion (tillverkning), distribution (försäljning), utveckling, användning, underhåll, import eller export, lagring eller transport av nyckelkomponenter som är specifikt utformade för kontroversiella vapen.

Fossila bränslen:

Innefattar olja, oljesand, gas och kol. Innefattar även hydraulisk brytning av skifferolja. Med involvering i denna sektor avses antingen produktion (utvinning/prospektering/raffinering) eller distribution (försäljning). Vid försäljning av fossila bränslen omfattas även energibolag som använder fossila bränslen i sin energiförsörjning. Avser ej transport, lagring eller relaterade produkter och tjänster. För respektive aktivitet där omsättningen är hänförlig till antingen produktion eller distribution har vi följande begränsningar i våra investeringar:

Produktion/Exploration 5 %
Distribution: 20 %

Vad gäller arktisk oljeborrning och kolbrytning tillämpar vi nolltolerans avseende både produktion och exploration (0 %).

Kärnkraft

Med involvering i denna sektor avses produktion i hänseende av bearbetning och berikning, bränsleproduktion och drift av kraftreaktorer.

Produktion: 5 %

Uran

Med involvering i denna sektor avses produktion i hänseende av uranbrytning och uranexploration.

Produktion: 5 %

Kommersiell spelverksamhet (gambling)

Avser spel- och vadslagningsverksamhet. Innefattar lotteri, onlinespel, mobilspel och sportevenemang som tillåter satsning av pengar. Avser även specialutrustning och skräddarsydda tjänster. Exempelvis tillverkare av fysiska spelmaskiner och rouletthjul eller utvecklare av kasinospel. Avser ej dataspelsbolag. Vi investerar inte i bolag där mer än fem procent avomsättningen är hänförlig till produktion eller distribution av kommersiella spel.

Produktion: 5 %
Distribution: 5 %

Pornografi

Med involvering i denna sektor avses antingen produktion (tillverkning av pornografiskt material) eller distribution (försäljning av pornografiskt material). Med distribution avses exempelvis mediebolag som äger och driver kabel-, satellit- och internetkanaler med pornografiskt innehåll. Avser ej tele- och internetoperatörer eller hotell. Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar pornografiskt material, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av pornografiskt material.

Produktion: 0 %
Distribution: 5 %

Tobak

Med involvering i denna sektor avses antingen produktion (tillverkning) eller distribution (försäljning) av tobak. Med tobak avses snus, cigaretter, pip- och tuggtobak samt e-cigaretter. Distribution avser bolag som säljer tobaksprodukter för mer än fem procent av omsättningen. Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar tobak, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av tobak. Avser ej relaterade produkter och tjänster, exempelvis pappers- och kartongtillverkning.

Produktion: 0 %
Distribution: 5 %

Cannabis:

Bolag som producerar (tillverkar) eller distribuerar (säljer) cannabis för icke-medicinska ändamål/nöjesbruk (ej medicinsk cannabis i receptbelagda läkemedel). Vi tillämpar nolltolerans avseende bolag som producerar cannabis för icke-medicinska ändamål, och placerar inte i bolag där mer än fem procent av bolagets omsättning är hänförlig till distribution av denna typ av cannabis. Distribution avser bolag som säljer cannabisprodukter för mer än fem procent av omsättningen. Avser ej relaterade produkter och tjänster, exempelvis plastkomponenter eller förpackningsmaterial.

Produktion: 0 %
Distribution: 5 %

 

Fondspecifika kriterier

Utöver ovanstående kriterier utgår följande fonder även efter följande kriterier.

Didner & Gerge Aktiefond

Alkohol

Med involvering i denna sektor avses antingen produktion (tillverkning) eller distribution (försäljning) av alkoholhaltiga drycker. Distribution avser bolag som säljer alkoholhaltiga drycker för mer än fem procent av omsättningen. Här exkluderas exempelvis vissa hotell- och restaurangkedjor där alkoholförsäljningen står för mer än fem procent av omsättningen. Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion eller distribution av alkohol. Avser ej relaterade produkter och tjänster, exempelvis förpackningar och glasflaskor.

Produktion: 5 %
Distribution: 5 %

Vapen och/eller krigsmateriel:

Innefattar tillverkning av vapen för militära ändamål, samt tillverkning av kritiska komponenter till vapen eller krigsmateriel för militära ändamål. Avser ej relaterade produkter och tjänster som inte är kritiska vapenkomponenter, exempelvis materiel som kan användas även inom andra områden såsom lastvagnar eller hjälmar.

Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion (tillverkning) eller distribution(försäljning) av vapen innefattande stridsmaterial, eller annan militär utrustning.

Produktion: 5 %
Distribution: 5 %

Didner & Gerge Småbolag

Vapen och/eller krigsmateriel:

Innefattar tillverkning av vapen för militära ändamål, samt tillverkning av kritiska komponenter till vapen eller krigsmateriel för militära ändamål. Avser ej relaterade produkter och tjänster som inte är kritiska vapenkomponenter, exempelvis materiel som kan användas även inom andra områden såsom lastvagnar eller hjälmar.

Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion (tillverkning) eller distribution (försäljning) av vapen innefattande stridsmaterial, eller annan militär utrustning.

Produktion: 5 %
Distribution: 5 %

Didner & Gerge Global

Alkohol

Med involvering i denna sektor avses antingen produktion (tillverkning) eller distribution (försäljning) av alkoholhaltiga drycker. Distribution avser bolag som säljer alkoholhaltiga drycker för mer än fem procent av omsättningen. Här exkluderas exempelvis vissa hotell- och restaurangkedjor där alkoholförsäljningen står för mer än fem procent av omsättningen. Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion eller distribution av alkohol. Avser ej relaterade produkter och tjänster, exempelvis förpackningar och glasflaskor.

Produktion: 5 %
Distribution: 5 %

Vapen och/eller krigsmateriel:

Innefattar tillverkning av vapen för militära ändamål, samt tillverkning av kritiska komponenter till vapen eller krigsmateriel för militära ändamål. Avser ej relaterade produkter och tjänster som inte är kritiska vapenkomponenter, exempelvis materiel som kan användas även inom andra områden såsom lastvagnar eller hjälmar.

Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion (tillverkning) eller distribution (försäljning) av vapen innefattande stridsmaterial, eller annan militär utrustning.

Produktion: 5 %
Distribution: 5 %

GMO (Genetiskt modifierade organismer)

Innefattar bolag där omsättningen är hänförlig till genetiskt modifierade spannmål i jordbruk.

Produktion: 5 %

Didner & Gerge US Small & Microcap

Alkohol

Med involvering i denna sektor avses antingen produktion (tillverkning) eller distribution (försäljning) av alkoholhaltiga drycker.

Distribution avser bolag som säljer alkoholhaltiga drycker för mer än fem procent av omsättningen. Här exkluderas exempelvis vissa hotell- och restaurangkedjor där alkoholförsäljningen står för mer än fem procent av omsättningen. Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion eller distribution av alkohol. Avser ej relaterade produkter och tjänster, exempelvis förpackningar och glasflaskor.

Produktion: 5 %
Distribution: 5 %

Vapen och/eller krigsmateriel:

Innefattar tillverkning av vapen för militära ändamål, samt tillverkning av kritiska komponenter till vapen eller krigsmateriel för militära ändamål. Avser ej relaterade produkter och tjänster som inte är kritiska vapenkomponenter, exempelvis materiel som kan användas även inom andra områden såsom lastvagnar eller hjälmar.

Vi placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen är hänförlig till produktion (tillverkning) eller distribution (försäljning) av vapen innefattande stridsmaterial, eller annan militär utrustning.

Produktion: 5 %
Distribution: 5 %

GMO (Genetiskt modifierade organismer)

Innefattar bolag där omsättningen är hänförlig till genetiskt modifierade spannmål i jordbruk.

Produktion: 5 %