Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns här.

Hållbarhetsaspekter främjas i förvaltningen

Förvaltarna tar hänsyn till hållbarhetsanalys inom miljö, socialt ansvarstagande och ägarstyrningsfrågor (ESG).

En stark hållbarhetsprofil inom samtliga aspekter ett grundläggande krav för att fonderna ska investera i ett bolag. Didner & Gerges fonder väljer in bolag med stark bolagskultur (företagsstyrning, sociala aspekter) och gärna där affärsmodellen gynnas av den nödvändiga utvecklingen mot ett mer miljövänligt samhälle. Fonderna screenas kvartalsvis för att kontrollera att innehaven uppfyller fondernas exkluderingskriterier vad gäller kontroversiella branscher och normer.

Fondernas koldioxidutsläpp mäts årligen, och utsläppen redovisas i relation till relevant jämförelseindex. Beräkningarna utförs av en extern och oberoende part (ISS ESG). Fondernas koldioxidutsläpp är lägre än för fonderna jämförelseindex (Didner & Gerge Aktiefond: SIXRX, Didner & Gerge Global: MSCI World ACWI, Didner & Gerge Småbolag: CSRXSE, Didner & Gerge Small and Microcap: MSCI Europe Small-Cap ETF, Didner & Gerge US Smalla and Microcap: MSCI USA Small Cap UCITS ETF (CUSS)). Detta då fonderna väljer bort stora utsläppare inklusive oljebolag, gruvbolag, tung industri samt verksamheter som sliter mycket på jordens resurser.

Att ta hänsyn till hållbarhetsindikatorer är en integrerad del i fondernas investeringsprocess och förvaltarna bedömer alltid bolagets hållbarhetsrisk innan investering sker. Hållbarhetsrisken bedöms efter analys av data från Sustainalytics. En kontroll av samtliga dataleverantörer av hållbarhetsdata utförs av funktionen för regelefterlevnad årligen.

Uppföljning gällande hållbara investeringar och om hur fonderna främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper publiceras i fondbolagets årsberättelse.

Fonderna väljer bort

Se kriterierna som gäller för våra fonder i vår Hållbarhetspolicy

Fondbolaget påverkar

Vårt ägararbete innefattar fondbolagets principer för arbete med miljö, socialt ansvarstagande och ägarstyrningsfrågor (ESG). Fondbolaget påverkar genom bolagsdialoger och ägarstyrningsarbete, vilket innefattar deltagande i valberedningar samt deltagande och röstning på bolagsstämmor. Genom bolagsdialoger får vi bättre förståelse för hur bolagen sköts samt får möjlighet att diskutera med bolagen kring hållbarhetsfrågor. Även om det ibland kan ta tid innan en förändring kommer till stånd, anser vi att ägardialoger som utgångspunkt är ett mer framgångsrikt sätt att påverka utvecklingen i bolagen än en avyttring av innehavet.

Dialoger kan antingen vara proaktiva eller reaktiva. De kan antingen ske direkt mellan fondbolaget och ägarbolagen alternativt indirekt via tredje part i form av samarbete mellan fondbolaget och annan investerare som utövar dialogen.

Koldioxidavtryck

Vi som fondbolag har ett relativt lågt direkt klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp, men genom att beakta dessa i våra investeringsbeslut kan vår indirekta påverkan på klimatet bli desto större. Genom exempelvis exkludering av fossila bränslen undviker vi per automatik att investera i de bolag som producerar fossila bränslen- och som allmänt också anses ha stor direkt negativ klimatpåverkan.

Vi identifierar och mäter koldioxidavtrycket för fonderna årligen. Beräkningarna utförs av en extern och oberoende part (ISS ESG) i samarbete med fondernas respektive förvaltare, och i enlighet med Fondbolagens förenings ”Vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck”. Det mått som Fondbolagens förening rekommenderar sina medlemsbolag att använda är ett mått som visar fondens koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. För att kunna bedöma fondens redovisade tal redovisar vi även siffran för ett jämförbart index eller indexfond.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete