Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns här.

Hantering av hållbarhetsrisk | Hantering av negativa konsekvenser | Ersättningspolicy |

 

Hantering av hållbarhetsrisk
Hållbarhet i investeringsprocessen: Hållbarhetsrisk

En hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Fondbolaget beaktar hållbarhetsrisker vid samtliga investeringar. Att ta hänsyn till frågor som rör miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning (ESG-faktorer) är en integrerad del i fondernas investeringsprocess och fondernas förvaltare bedömer alltid bolagets hållbarhetsrisk innan investering sker.

Fondernas ESG-risker hanteras bland annat genom:

  • Screening av samtliga innehav för att identifiera bolag som bryter mot internationella normer eller konventioner, samt bolag som är verksamma i branscher vi inte investerar i
  • Påverkansarbete genom bland annat bolagsdialoger
  • Riskbedömning av samtliga investeringar

I syfte att minska risken för ESG-relaterade negativa konsekvenser väljer fonderna bort bolag som är aktiva inom ett flertal kontroversiella områden. Fondernas innehav screenas regelbundet via en extern och oberoende samarbetspartner.

Genom att aktivt påverka de bolag som fonderna investerar i tror vi att fondens risknivå kan sänkas och bidra till ett bättre resultat. Fondbolagets påverkansarbete sker i huvudsak genom deltagande i valberedningar, deltagande vid bolagsstämmor och gemensamt påverkansarbete tillsammans med andra större ägare.

Vänligen se fondernas hållbarhetspolicy för ytterligare information.

Hantering av negativa konsekvenser
Hållbarhet i investeringsprocessen: Negativa konsekvenser

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser

Didner & Gerge Fonder har antagit en policy för hållbara investeringar som omfattar samtliga fem värdepappersfonder som förvaltas av fondbolaget. Policyn fastställs årligen av VD. Samtliga fondbolagets förvaltare och övriga medarbetare som är delaktiga i investeringsbeslut eller ägarutövande ansvarar för att agera i enlighet med denna policy.

Att ta hänsyn till frågor som rör miljö och socialt ansvarstagande och beakta negativa konsekvenser för hållbar utveckling är en integrerad del i investeringsprocessen. I samtliga bolagsanalyser integreras frågor om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, social- och miljömässig påverkan och bolagsstyrning. Specifika ESG-frågor som är väsentliga för respektive bolag dokumenteras innan investering samt följs upp och uppdateras löpande.

Grundläggande för samtliga bolag som ingår i våra fonder är att de följer kraven i erkända internationella normer och överenskommelser. Fondernas innehav screenas kvartalsvis för efterlevnad av globala normer för miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsstandarder och antikorruption.

Exempel på frågor som omfattas vad gäller miljöområdet kan vara utsläpp av växthusgaser, hur bolaget använder icke förnybara resurser eller underlåtenhet att förhindra allvarlig miljöförstöring. Genom exempelvis exkludering av fossila bränslen undviker vi per automatik att investera i de bolag som producerar fossila bränslen- och som allmänt också anses ha stor direkt negativ klimatpåverkan. Fondbolaget identifierar och mäter också koldioxidavtrycket för fonderna årligen. Måttet redovisas som fondens koldioxidintensitet, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som har låga utsläpp i förhållande till sina intäkter. För att kunna bedöma fondens redovisade tal redovisar vi även siffran för ett jämförbart index eller indexfond. Fondbolaget tar även fram rapporter som visar hur fonderna står sig i relation till 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Exempel på frågor som omfattas vad gäller mänskliga rättigheter kan vara otillräckligt konsumentskydd, överträdelser av hälso- och säkerhetsnormer eller överträdelser av ursprungsbefolkningars rättigheter. Exempel på frågor som omfattas vad gäller arbetsrätt kan vara att bryta mot rätten till föreningsfrihet, diskriminering eller barnarbete. Vad gäller anti-korruption omfattas bland annat frågor om mutor.

Ingen av bolagets fonder investerar i bolag som är involverade i kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor, kemiska, biologiska vapen samt kärnvapen).

Exempel på internationella normer och överenskommelser som bolagen ska följa:

  • FN Global Compact som innefattar tio principer inom mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt samt anti-korruption.
  • OECD:s riktlinjer för multinationella bolag som innefattar bland annat frågor kring mänskliga rättigheter, offentliggörande av information, anställda, miljö, mutor och anti-korruption, konsumentintressen, konkurrens m.m.
  • ILO (Internationella arbetsorganisationen) som är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen samt att värna om föreningsfrihet, organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt.

Fondbolagets styrelse har fastställt Principer för aktieägarengagemang som syftar till att beskriva hur fondbolaget och förvaltare av fonderna utövar aktieägarengagemang i praktiken, genom att använda rösträtter knutna till de aktier som ingår i fonderna som förvaltas. Aktieägarengagemang handlar om ägarnas sätt att utöva påverkan och kontroll, till exempel i syfte att driva bolaget i en viss riktning för att därmed uppnå god bolagsstyrning.

Som fondbolag företräder vi fondandelsägarna i alla frågor som rör de förvaltade fonderna, vilket inkluderar att representera fondandelsägarna i ägarfrågor. Vårt aktieägarengagemang sker därför alltid i syfte att på bästa sätt ta tillvara på det förtroende som fondandandelsägarna har gett oss att förvalta deras kapital. Vi gör det genom att engagera oss för fondandelsägarnas gemensamma intresse i de bolag som deras tillgångar har investerats i.

Som företrädare för andelsägarna verkar vi därför för att de bolag som fondernas medel har investerats i agerar enligt relevanta regler och riktlinjer samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden. Fondbolaget deltar gärna i valberedningsarbete där sådan möjlighet ges.

Didner & Gerge Fonders Principer för aktieägarengagemang innehåller också beskrivningar av fondbolagets ägarengagemang utifrån bland annat hur relevanta frågor övervakas, dialoger med bolagsföreträdare, utövande av rösträtt och samarbete med andra aktieägare.

Ersättningspolicy
Hållbarhet i investeringsprocessen: Ersättningspolicy

Fondbolagets ersättningspolicy är förenlig med fondbolagets hållbarhetsarbete. När fondbolaget bestämmer rörlig ersättning tas hänsyn till att den anställde följer interna regler, instruktioner och förfaranden samt respekterar regler och förfaranden om uppförande mot kunder tillika andelsägare.

Fondförvaltarna förväntas även följa fondbolagets hållbarhetspolicy avseende hur hållbarhetsrisker beaktas i investeringsbeslut. Det gäller bland annat exkludering av vissa sektorer samt att interagera med bolagen för att påverka dem att uppmärksamma och minska hållbarhetsrisker i sin verksamhet.

Här finner du mer information om fondbolagets ersättningar.

Läs mer om hållbarhet i investeringsprocessen på respektive fonds sida