Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Den 25 september 2015 antogs FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Globala målen, Sustainable Development Goals). Världen har i och med detta enats om en affärsplan för framtiden, och vi behöver tillsammans göra en kraftansträngning för att till år 2030 uppnå målet att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

Hur bidrar då du som fondsparare i Didner & Gerge Fonder till FN:s Globala mål? Som fondbolag har vi ett relativt litet direkt miljöavtryck, men genom att låta hållbarhet genomsyra våra investeringsbeslut kan vår inverkan bli desto större.

Vi har valt att koncentrera oss på fyra av de globala målen:

FN:s Globala mål 3
FN:s Globala mål 3: God hälsa och välbefinnande

Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha goda möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Hur bolagen vi investerar i arbetar med arbetsmiljöfrågor, de anställdas säkerhet och personalomsättning är något som våra förvaltare integrerar i sin analys av bolaget. Det är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, men även för att minimera de finansiella risker som kan uppkomma om företaget inte sköter sig på dessa punkter.

Vi anser att samhällsengagemang är viktigt och har valt att samarbeta med en av världens mest framstående biståndsorganisationer – Läkare utan gränser. Fondbolaget har även sponsrat Team Rynkeby till förmån för Barncancerfonden.

FN:s Globala mål 10
FN:s Globala mål 10: Minskad ojämlikhet

Vi ska arbeta för att jämställdhetsfrågor lyfts fram och medvetandegörs. Vi ska kartlägga risker för diskriminering och vidta lämpliga åtgärder i alla delar av verksamheten. För oss gäller det bl.a. arbetsmiljö, lönesättning, utbildning, rekrytering, samt möjlighet att kombinera arbete och föräldraskap. Detta är också viktiga faktorer i våra investeringsbeslut. Vi vill att de bolag vi investerar i ska ha samma grundvärderingar som oss, och att även de arbetar för att jämställdhetsfrågor lyfts fram och medvetandegörs.

FN:s Globala mål 9
FN:s Globala mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Utgångspunkten i vår investeringsfilosofi är att hitta välskötta bolag med stabil ledning och ägare, samt långsiktigt hållbara affärsmodeller. Vi prioriterar investeringar i företag verksamma inom exempelvis vattenrening, vatten- och solkraft eller elbilar.

FN:s Globala mål 13
FN:s Globala mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Hur vi än vrider och vänder på det, kommer vi inte undan att klimatfrågan är viktig ur ett ansvarsfullt och långsiktigt perspektiv. Vi strävar alltid efter att hitta bolag som inser vikten av att hushålla med resurser och minimera risker.

Den finansiella sektorn har ett relativt lågt klimatavtryck, men genom att beakta hållbarhet i investeringsbeslut kan dess inverkan bli stor. Genom exempelvis exkludering av fossila bränslen undviker vi per automatik att investera i de företag som producerar just fossila bränslen, och som allmänt också anses ha stor direkt negativ klimatpåverkan.