Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Samtycker du till att vi placerar en cookie i din webbläsare och behandlar dina personuppgifter i form av IP-adress i syfte att löpande förbättra vår webbplats? Om du inte samtycker kan du fortsätta att använda webbplatsen som vanligt. Läs mer om hur vi använder cookies här.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns här.

Vi förvaltar våra fonder aktivt och långsiktigt. Förvaltarna analyserar och väljer ut de bolag som de bedömer har bäst förutsättningar till en god kursutveckling över tid. Fokus är på företagsberättelsen och vad vi förväntar oss ska ske med ett bolags verksamhet, lönsamhet, marginaler, kassaflöde, ekonomiska ställning och framtida värdering i ett längre perspektiv. Läs mer om Aktiv förvaltning.

Här kan du läsa mer om grundpelarna för vår aktiva förvaltning:

 

Aktiv och långsiktig förvaltning
Aktiv och långsiktig förvaltning: Didner & Gerges placeringshorisont är normalt fem år eller mer. Foto: Unsplash.

Fokus på företagsberättelsen

Vi fokuserar på vad vi kallar företagsberättelsen i våra utvalda portföljbolag samt de bolag som potentiellt kan komma in i våra portföljer. Företagsberättelsen ska sedan kunna sammanfattas till vad vi förväntar oss med god sannolikhet ska komma att ske med ett företags verksamhet, lönsamhet, marginaler, kassaflöde, ekonomiska ställning och framtida värdering i ett längre perspektiv.

Vi är alltid på jakt efter situationer där marknaden underskattar potentialen i ett företags verksamhet framåt. Vårt fokus är på vilken dynamik vi förväntar oss i det enskilda fallet i ett flerårigt perspektiv. Syftet är att kunna göra rimligt goda bedömningar av vilka bolag vi ska investera i eller ha mera av i våra portföljer – och vilka bolag vi bör ha mindre av eller undvika. Träffsäkerheten i detta arbete kan aldrig vara fullständig men med en väl genomtänkt investeringsfilosofi bör sannolikheten öka för att vi över tiden ska kunna nå större och fler framgångar. Samtidigt ökar vi också sannolikheten för färre motgångar i fondernas utfall.

Vi vill gärna hitta företagsberättelser där vi uppfattar att positiv förändring är på gång. Det kan även bygga på företagsledningens berättelse om vad de vill göra med bolaget om vi bedömer det som positivt och genomförbart. Vi vill alltid förstå vad vi äger och ha klart för oss skälen till ägandet. Här ingår alltid bolagets nuvarande och rimligt förväntade värdering. Vi är noga med att alltid bilda oss en egen uppfattning och genomföra vår egen analys. Som komplement kan vi ta del av andras idéer, men det är viktigt att undvika det allmänna bruset.

Aktiv och långsiktig förvaltning

Vår placeringshorisont är normalt fem år eller mer. Har man en tillräckligt lång investeringshorisont kommer det att leda till att man gärna prioriterar bolag som är eller kan bli starka bolag med höga marginaler, god avkastning på kapitalet, god tillväxt och utvecklingsbarhet. Det går dock inte att bara leta bland de allra bästa bolagen då de ofta är prissatta därefter med mycket stora framtidsförväntningar. Poängen är att det oavsett bolagets kvalitet och potential måste finnas en positiv dynamik i företagsberättelsen där bolaget över tiden kan bli bättre i kombination med att det finns uppvärderingspotential.

Analys och hållbarhet

Fokus i vårt analysarbete är på dynamiken i företagsberättelsen. Vad som är viktigt för just det analyserade bolaget i ett längre perspektiv. Vad håller på och kan långsiktigt bli bättre? Vad kan försvagas och riskerar att långsiktigt bli sämre? Vårt analysarbete ska ge oss en förståelse av företagets verksamhet, produkter, bransch, finansiella förutsättningar, ägarstruktur, ledning, kultur, hållbarhetsarbete, värdering och värderingsmöjligheter med särskilt fokus på förändringar och förbättringar. Det gäller förändringar av bolagets verksamhet men också förändringar i strukturer och strategier samt den styrning som omgärdar bolaget.

I vårt hållbarhetsarbete försöker vi bilda oss en uppfattning om hur ett bolags hållbarhetsprofil ser ut och på vilket sätt bolaget utifrån sina förutsättningar genomför ett metodiskt hållbarhetsarbete. Vi bedömer detta som långsiktiga konkurrensfördelar som bör vägas in. Företagsberättelsen ger oss sedan en bild av bolagets långsiktiga ekonomiska förutsättningar och möjligheter som sammanfattas i våra kalkylark för att kunna jämföra olika alternativ. Självklart blir sådana framåtblickande sammanfattningar delvis ungefärliga och baseras på en rad bedömningar. Kan vi bilda oss en rimlig uppfattning om hur ett bolag på detta sätt är på väg att utvecklas i ett längre perspektiv, kan vi också öka sannolikheten för väl avvägda placeringsbeslut som har tillräcklig potential i förhållande till riskerna – och som i sin tur ökar sannolikheten för långsiktigt goda förvaltningsresultat.

Ta vara på möjligheter

Det finns inget motsatsförhållande mellan att vara långsiktig men ändå snabbfotad när så krävs. För den som följer bolagen öppnar sig ibland betydande långsiktiga möjligheter som det gäller att relativt snabbt och bestämt försöka ta vara på genom köp. På motsvarande sätt är det klokaste ofta att relativt snabbt och resolut sälja innehav eller aktier när de långsiktiga möjligheterna av ett eller annat skäl tydligt har försämrats.

Utvärdering och uppföljning

I arbetet som portföljförvaltare utvärderar vi successivt de innehav som ingår i portföljen, men följer och utvärderar också ett antal bolag som står närmast på tur – med möjlighet att kunna komma att ingå i portföljen. Uppföljningen sker genom att sammanfatta hur företagets långsiktiga företagsberättelse utvecklas och ställa det i relation till den värdering som råder, för att göra väl avvägda beslut om att köpa, öka, minska och sälja innehav. Stärks företagsberättelsen uppstår ofta möjligheten att köpa eller att köpa mer. Försvagas den långsiktiga företagsberättelsen uppstår ofta möjligheten att sälja.

Framgångsrik fondförvaltning är tentativ i meningen att den söker efter tecken på förändring av företagsberättelsen och bolagets situation, och sedan ställer det i relation till den värdering som råder. Den förvaltare som bara vill fatta beslut efter att ha fått fullständig information kommer att vara för sent ute både vid köp av bolag och när det är dags att sälja. Det är därför viktigt att förstå att långsiktigt framgångsrik fondförvaltning bygger på väl avvägda beslut men utan helt fullständig information.

Koncentrerade portföljer med samtidig riskhantering

Eftersom fonderna har koncentrerade portföljer och genom urvalsprocessen gör aktiva val av de bolag som ingår i portföljerna, kommer fonderna att få utfall som varierar över tiden. För att moderera riskerna med koncentrerade portföljer investerar vi normalt inte i bolag som ännu inte trovärdigt kan visa att de har en rörelse som kan gå med vinst. Vi investerar normalt inte heller i tydligt mogna eller mognande bolag som kännetecknas av svag eller vikande försäljning. Om vi undantagsvis investerar i något sådant bolag ska vi kunna förklara skälen mycket tydligt.

Med relativt koncentrerade portföljer bedömer vi också att portföljerna kan gynnas av diversifiering i andra dimensioner än antal innehav. Det kan exempelvis vara att olika branscher, olika bolagsstorlek, olika likviditet, olika geografisk inriktning, olika tillväxttakt, olika stabilitet respektive konjunkturkänslighet finns företrädda i portföljerna.

Skälet till att vi arbetar med relativt koncentrerade portföljer om cirka 30 till 50 innehav i våra aktiefonder är för att i tillräcklig mån kunna följa företagsberättelserna och hur de utvecklas i det enskilda fallet. Utöver det följer vi på ett liknande sätt ett antal bolag som står närmast på tur att kunna komma in i respektive aktieportfölj.

Läs mer om våra fonder här