Vi använder kakor (”cookies”) för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet samt för webbanalys och annonsering. Läs mer om hur vi använder kakor (cookies) här.

Fondernas koldioxidavtryck 2019

Vi som fondbolag har ett relativt lågt direkt klimatavtryck i form av koldioxidutsläpp, men genom att beakta dessa i våra investeringsbeslut kan vår indirekta påverkan på klimatet bli desto större. Genom exempelvis exkludering av fossila bränslen undviker vi per automatik att investera i de bolag som producerar fossila bränslen, och som allmänt också anses ha stor direkt negativ klimatpåverkan.

Fondbolaget identifierar och mäter koldioxidavtrycket för fonderna årligen. Beräkningarna utförs av en extern och oberoende part (ISS ESG), och i enlighet med Fondbolagens förenings ”Vägledning för fondbolagens redovisning av fonders koldioxidavtryck”. Det mått som Fondbolagens förening rekommenderar sina medlemsbolag att använda är ett intensitetsmått som visar fondportföljens exponering mot koldioxidintensiva bolag, där ett lågt tal innebär att fonden i större utsträckning har investerat i bolag med en verksamhet som har låga utsläpp i förhållandevis till sina intäkter. För att kunna bedöma fondens redovisade tal redovisar vi även siffran för ett jämförbart index eller indexfond.

Vi redovisar koldioxidutsläppet för samtliga av våra fem fonder. Fondernas klimatpåverkan visar den totala mängden Co2e[i] som släpps ut via investeringar som ingår i fonden. Utsläppen redovisas i relation till jämförelseindex.

Jämförelseindex: D&G Aktiefond – SIXRX, D&G Småbolag – CSRXSE, D&G Global – ACWI ETF, D&G Small and Microcap – MSCI Europe Small-Cap ETF, D&G US Small and Microcap – MSCI USA Small Cap UCITS ETF

Obs! Beräkningarna är till viss del baserade på uppskattningar. Beräkningarna tar inte heller hänsyn till att delar av fondförmögenheten utgörs av banktillgodohavanden. En justering för denna faktor skulle betyda att det redovisade värdet skulle vara något lägre för samtliga fonder.

Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens koldioxidavtryck ser ut (per 2019-12-31). Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle. Mer om måttet går att läsa på www.didnergerge.se/hallbarhet. Mätning av våra fonders koldioxidavtryck görs i samarbete med extern analysleverantör (ISS ESG).

[i] Koldioxidekvivalenter (Co2e) är en måttenhet som gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Genom att uttrycka utsläppen av en viss växthusgas i Co2e anges hur mycket koldioxid som skulle krävas för att ge samma klimatpåverkan.